TUẦN 47, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 47, NĂM HỌC 2020-2021

THỨ HAI, 17/5/2021 

 

8:00 – 9:00, tại P.208, A1 

Ban Giám hiệu họp giao ban. 

10:00 – 11:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo và Văn phòng Ban chỉ đạo CLC và Văn phòng Đề án ULIS FIRE. 

10:30-11:30, tại P.301, A1 

 

PHT. Lâm Quang Đông nghiệm thu Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của P.HTPT. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTTTT&HL), Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT). 

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị toạ đàm Kết nối trong và ngoài lớp học.  

Thành phần tham dựcác ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trần Hoàng Anh (P.KHCN) và giảng viên được mời. 

THỨ BA, 18/5/2021 

 

8:30  10:30, tại P.410, A1 

 

Hiệu trưởngPHT. Lâm Quang Đông họp rà soát tiến độ viết Báo cáo tự đánh giá trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH); Vũ Văn Hải (P.CTCTHSSV); Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), lãnh đạo và chuyên viên TT. ĐBCL. 

14:00 – 15:30, tại Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp chuẩn bị cho kỳ thi NLTN tháng 7/2021. 

Thành phần tham dựBCĐ Kỳ thi NLTN; cán bộ phụ trách NLTN Khoa Nn&VH Nhật Bản; các ông/bà: Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Vũ Xuân Kiên (P.QT), Trần Hoa Anh (P.TCCB). 

THỨ TƯ, 19/5/2021 

 

8:30  10:30, tại  P.410, A1 

 

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp rà soát tiến độ viết Báo cáo tự đánh giá trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Đỗ Hoàng Ngân, Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN), lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐBCL. 

8:30 – 10:00, tại Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm giảng viên tổ chức toạ đàm về Quốc tế học.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT); BCN, TS. Phùng Hà Thanh (Khoa NNVHCNNTA); Trưởng bộ môn Đất nước học các khoa đào tạo trong Trường. 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Bộ phận truyền thông và Ulis TV. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Nguyễn Lệ Thuỷ, Đào Quang Trung (TT.CNTT-TT&HL), Hoàng Thị Mai Phương (Ulis TV), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN) và khách mời. 

THỨ NĂM, 20/5/2021 

 

8:00 12:00, tại P.509, A1 

Hiệu trưởng dự buổi Tập huấn và Chấm h sơ thực tập khóa QH.2017. 

Thành phần tham dựcán bộ chấm Hồ sơ thực tập theo quyết định của Hiệu trưởng. 

8:30 – 10:30, tại  P.410, A1 

 

Ban Giám hiệu họp đánh giá giai đoạn 1 thực hiện viết Báo cáo tự đánh giá trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên TT. ĐBCL, tất cả trưởng nhóm viết BC gồm: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Vũ Văn Hải (P.CTCTHSSV), Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Đỗ Hoàng Ngân, Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi Giới thiệu phần mềm phòng Lab ngoại ngữ (Công ty IIG Việt Nam). 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL), Phạm Văn Kim (P.QT)Tổ trưởng Bộ môn Dịch các khoa đào tạo và khách mời. 

THỨ SÁU, 21/5/2021 

 

9:0 10:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Văn phòng Tiếng Anh khu vực (RELO Việt Nam). 

Thành phần tham dựcác ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trần Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN). 

10:00  11:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với P.QT. 

Thành phần tham dựcác ông/bàPhạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.  

THỨ BẢY, 22/5/2021 

 

 

 

CHỦ NHẬT, 23/5/2021 

 

 

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC 

Thứ Tư và Thứ Năm (cả ngày): sáng từ 8:00, chiều từ 14:00, tại P.509, A1: Chấm hồ sơ thực tập đợt 1 khóa QH2017F1Thành phần tham dự:  theo Quyết định của Hiệu trưởng.