TUẦN 39, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/03/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 39, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/03/2020

THỨ HAI, 23/03/2020

 

8:30 – 9:30, tại Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 10:30, tại Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).

THỨ BA, 24/03/2020

 

8:30 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp với lãnh đạo Phòng TCCB.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị.

THỨ TƯ, 25/03/2020

 

8:30 – 10:00, tại Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy.

Thành phần tham dự: Các đồng chí đảng ủy viên.

14:30 – 16:00, tại Zoom Meeting

PHT. Ngô Minh Thủy họp triển khai nhiệm vụ quí II của Phòng CT&CTHSSV.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên P.CT&CTHSSV.

THỨ NĂM, 26/03/2020

 

8:30 – 10:00, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy (theo Quyết định số 2820/QĐ-ĐHNN ngày 28/12/2019 của hiệu trưởng) và khách mời.

9:30 – 11:00, tại Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp chi bộ Phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: Đảng viên Chi bộ P. Quản trị.

THỨ SÁU, 27/03/2020

 

8:30 – 10:30, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông dự tập huấn ứng dụng MS Teams trong quản trị đại học cho các đơn vị: P.HCTH, P.ĐT, K.SĐH, P.TCCB, TT.CNTT-TT&HL, P.CT&CTHSSV.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ các đơn vị có tên trên.

(Ban Thư ký chuẩn bị nội dung tập huấn)

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

  1. Phòng HCTH thông báo: Zoom ID của từng cuộc họp trong Lịch tuần sẽ được gửi vào email của các cá nhân tham dự.