TUẦN 35, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 35, NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

THỨ HAI, 22/02/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo P.TCCB về công tác bồi dưỡng cán bộ năm 2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị, Trần Hoa Anh, Phạm Minh Trang, Trần Thế Sơn (P.TCCB).

10:00 – 11:30, tại Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng TT&PC.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thành Công, Lê Đình Lương, Bùi Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Anh (P.TT&PC).

10:00 – 11:30, tại Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với P. CT&CTHSSV.

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ Phòng CT&CTHSSV.

14:00 – 15:30, tại Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp với Phòng HCTH và Trung tâm CNTT-TT&HL về việc hệ thống phần mềm VNU-Office.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Nguyễn Thanh Trà, Cao Văn Đông (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Thái Bình (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:30, tại Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Phòng Đào tạo.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Phòng Đào tạo.

15:30 – 16:30, tại Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Văn phòng CLC.

Thành phần tham dự: PTP phụ trách P. Đào tạo Nguyễn Thúy Lan, các chuyên viên VP CLC.

THỨ BA, 23/02/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp Thường trực Ban truyền thông tuyển sinh ĐHCQ năm 2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BD.

8:30 – 11:00, tại Bộ GD&ĐT

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn Quốc.

14:00 – 15:30, tại Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trọng Tuyến, Vũ Xuân Kiên, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Tuấn Anh (P.QT).

THỨ TƯ, 24/02/2021

 

8:30 – 10:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp triển khai công tác viết báo cáo tự đánh giá Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm ĐBCL; các ông/bà có tên trong Quyết định thành lập Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách.

10:00 – 11:30, tại Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm CNTT-TT&HL

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL).

THỨ NĂM, 25/02/2021

 

8:30 – 10:00, tại Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Khoa SĐH về công tác tuyến sinh sau đại học năm 2021.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Khoa SĐH.

10:00 – 11:30, tại Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng KHTC và Phòng QT.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng (P.QT).

THỨ SÁU, 26/02/2021

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Văn phòng BCĐ Đề án ULIS FIRE (Đổi mới sáng tạo – Nghiên cứu khoa học – Khởi nghiệp).

14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng tham dự họp Liên tịch Ban Giám đốc – Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.