TUẦN 08, NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 08, NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019

THỨ HAI, 19/8/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 10:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu.

10:30 – 12:00, tại P.208, A1

Hiệu trưởng làm việc với Văn phòng BCĐ CTĐT CLC.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Lê Khánh Trang (P.KHTC), Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hòa, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT).

10:30 – 12:00, tại P.301, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc lãnh đạo và chuyên viên  Phòng HTPT về triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Toàn thể lãnh đạo và chuyên viên P.HTPT.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc lãnh đạo và chuyên viên  Phòng CT&CTHSSV về triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Toàn thể lãnh đạo và chuyên viên P.CT&CTHSSV.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc lãnh đạo và chuyên viên TT.CNTT-TT&HL về triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Toàn thể lãnh đạo và chuyên viên TT.CNTT-TT&HL.

THỨ BA, 20/8/2019

 

8:00 – 10:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc lãnh đạo và chuyên viên Phòng Đào tạo về triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Toàn thể lãnh đạo và chuyên viên P.ĐT.

9:00 – 11:30, tại P.210, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với chuyên gia Japan Foundation và nhóm giảng viên tiếng Nhật.

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc lãnh đạo và chuyên viên TT.PTNL về triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Toàn thể lãnh đạo và chuyên viên TT.PTNL.

14: 00 – 17:00, tại Học viện KHXH

PHT. Lâm Quang Đông tham dự Hội đồng chấm luận án tiến sĩ.

15:00 – 17:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy dự Hội nghị công tác sinh viên ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.QT, P.KHTC, P.HTPT, P.KHCN; Bí thư, Phó Bí thư ĐTN Trường; Chủ tích Hội SV Trường; Lãnh đạo và chuyên viên P.CT&CTHSSV; Ông Nguyễn Lân Trung (CT HĐ TVHTPT).

THỨ TƯ, 21/8/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Trung tâm GDTC và Thể thao, Trung tâm GDQP và An ninh về việc triển khai kế hoạch đào tạo cho sinh viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV; Ông Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN).
THỨ NĂM, 22/8/2019

 

8:00, tại Đà Nẵng

Hiệu trưởng tham dự Hội nghị giao ban thường niên hai Đại học Quốc gia.

8:30 – 11:00, tại P.301, A1

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Tổ công tác của ĐHQGHN về kiểm tra công tác cập nhật, phát triển CSDL KH&CN.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Phòng KHCN.

 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ Đề án NNQG năm 2019.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Công (P.TTPC), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo và chuyên viên phòng Hành chính Tổng hợp về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.Thành phần tham dự: Toàn thể lãnh đạo và chuyên viên P.HCTH.
15:30, tại Đà Nẵng Hiệu trưởng dự Lễ ký kết hợp tác giữa hai ĐHQG và Ban Kinh tế Trung ương.

THỨ SÁU, 23/8/2019

 

8:30, tại Đà Nẵng

Hiệu trưởng dự cuộc làm việc của hai ĐHQG với ĐH Đà Nẵng.

9:00 – 11:30, tại P.210, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với chuyên gia Japan Foundation và nhóm giảng viên tiếng Nhật.

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo và chuyên viên phòng Thanh tra và Pháp chế về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Toàn thể lãnh đạo và chuyên viên P.TTPC.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Ngày 24/8/2019, 8:00 – 11:00, tại A2, B2, C1: tổ chức thi sát hạch trình độ ngoại ngữ tiếng Anh cho sinh viên khóa QH.2019. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.
  2. Ngày 25/8/2019 (cả ngày), tại Giảng đường A2: Tổ chức hội đồng thi tuyển sinh đại học hệ VLVH, ngành tiếng Anh năm 2019. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.