TS. Nguyễn Thị Thương – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thương – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thương hiện là Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguyễn Thị Thương tốt nghiệp Trường Đại học tổng hợp quốc gia Ivanovo tại Liên Bang Nga chuyên ngành ngôn ngữ học vào năm 2012, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành văn học Nga tại Trường Đại học tổng hợp quốc gia Ivanovo tại Liên Bang Nga vào năm 2016. Nguyễn Thị Thương bắt đầu giảng dạy môn tiếng nga bậc đại học từ cuối năm 2016.

2. Liên hệ

ĐT: 0389845010

Emai: thuongkhoanga@gmail.com

3. Hướng nghiên cứu

Văn học Nga

4. Công bố chính

  1. Tên và chân dung trong truyện ngắn “Muza” (Ivan Bunhin, tuyển tập “Những hàng cây tối” ). Tạp chí khoa học trường đại học Udmut.   Số  4. Tr.  41–44. Name and portrait in “Muza” – a short story in Ivan Bunin’s “Dark Avenues”  –  . Udmurt University scientific journal. 2014. Number 4. Pages. 41–44
  2. Tên và chân dung trong truyện ngắn “Tanhia” của nhà văn Ivan Bunhin (tuyển tập “Những hàng cây tối”). Tạp chí khoa học trường đại học tổng hợp quốc gia mang tên N.А. Nhekrasov. 2014. Số 5. Tr. 138–141. : Name and portrait in “Tanya” – a short story in Ivan Bunin’s “Dark Avenues”. National General University’s science journal named N.А. Nhekrasov. 2014. Number 5. Pages. 138–141.
  3. Vấn đề dịch truyện “Natalia” (Ivan Bunhin, tuyển tập “Những hàng cây tối”) sang tiếng Việt. Tạp chí khoa học Kazan. Số 12. Tr. 130–132. Problems of translation of Ivan Bunin’s “Natalie” to Vietnamese. Kazan scientific journal. 2015. Number 12. Pages 130–132.
  4. Chức năng của tên riêng trong truyện “Natalia” (Ivan Bunhin, tuyển tập “Những hàng cây tối”). Tạp chí khoa học trường đại học tổng hợp quốc gia mang tên N.А.Nhekrasov. Số  1. Tr. 101 – 103. Semantics of personal names in I. A. Bunin’s “Natalie”. The National General University’s science journal named N.А. Nhekrasov. 2016. Number 1. Pages. 101–103.
  5. Thiên nhiên như một nhân vật chính trong truyện “Mùa thu lạnh” của nhà văn Ivan Bunhin. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 6 mang tên : “Văn hóa, nghệ thuật và ngôn ngữ”. Mát-xcơ-va. 2017. Số 6. Tr. 82-88. Nature as a main character in I.A. Bunhin’s “A Cold Autumn”. Proceedings of the sixth international scientific conference entitled “Culture, art and language”. Moscow. 2017. Number 6. Page 82-88.