TS. Nguyễn Thị Minh Tâm – Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Minh Tâm – Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS Nguyễn Thị Minh Tâm là Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. TS Nguyễn Thị Minh Tâm bắt đầu công tác tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN với vai trò một giảng viên tiếng Anh và giảng viên Ngôn ngữ Anh từ năm 2004. Được đào tạo về chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (TEFL) và Ngôn ngữ Anh, giảng dạy các môn học gồm có: Ngữ nghĩa học tiếng Anh, Ngữ âm và âm vị học tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh, Dụng học tiếng Anh, Phân tích diễn ngôn, Ngữ pháp chức năng, tiếng Anh toàn cầu cho hệ đại học. Ở hệ sau đại học, TS Nguyễn Thị Minh Tâm tham gia giảng dạy các môn học gồm có Ngữ nghĩa học và tiếng Anh toàn cầu. Với luận án tiến sỹ về ngôn ngữ học chức năng, TS. Nguyễn Thị Minh Tâm đặc biệt quan tâm và có sở trường về các nghiên cứu liên quan đến ứng dụng đường hướng chức năng trong phân tích ngôn ngữ và trong giảng dạy ngoại ngữ.

  1. Liên hệ
  • Tel: 02462945236
  • E-mail: tamntm1982@vnu.edu.vn
  1. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ học chức năng, Ngôn ngữ học ứng dụng

  1. Đề tài nghiên cứu
TT Tên CT, ĐT CN TG Mã số và cấp quản lý Thời gian

thực hiện

Ngày nghiệm thu
1 Phát triển kỹ năng thuyết trình có sử dụng công nghệ thông tin cho sinh viên Đại học Công nghệ- Đại học Quốc gia Hà Nội

 

ü   N.08.26 (đề tài cấp trường/ ULIS level) 2008-2009 5/2009
2 Một số đề xuất đưa môn Ngữ pháp chức năng vào dạy cho sinh viên năm thứ 4 tiếng Anh Sư phạm và tiếng Anh Phiên dịch của Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

 

ü   N11.08 (đề tài cấp trường/ ULIS level) 2010-2012 1/2014
3 Nghiên cứu việc sử dụng tiếng Anh trong biển hướng dẫn ở một số khu du lịch tại miền Bắc Việt Nam

 

ü   N.16.08 (đề tài cấp cơ sở/ ULIS level) 2016-2017 8/2017
4 Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá thúc đẩy việc vận dụng tư duy bậc cao của người học trong các môn ngôn ngữ học tại Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

 

ü   QG.15.34 (đề tài cấp ĐHQGHN/ VNU level) 2015-2018 3/2018

  1. Công bố chính
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Tổ hợp cú phóng chiếu chính phụ trong tiếng Việt

 

2008 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Ngoại ngữ

ISSN: 0866-8612

2 Bành trướng trong tổ hợp cú: Mô tả dựa trên ngữ liệu tiếng Anh và tiếng Việt

 

2012 Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội

ISSN: 1859-2503

3 Đường hướng chức năng trong lớp học tiếng Anh chuyên ngành: Trường hợp tại Việt Nam

 

2013 Journal of the IATEFL: English for Specific Purposes Special Interest Group ESP-SIG, ISSN:1754-6850
4 Khái niệm tổ hợp cú trong Ngôn ngữ học chức năng hệ thống

 

2013 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu nước ngoài

ISSN: 0866-8612

5 Bành trướng với vai trò mối quan hệ logic ngữ nghĩa trong tổ hợp cú tiếng Việt: Mô tả theo quan điểm chức năng hệ thống 2014 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu nước ngoài

ISSN: 0866-8612

6 Thấy gì qua năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của sơn nữ Sapa: Nghiên cứu điển hình về giao tiếp liên văn hóa.

 

2015 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu nước ngoài

ISSN: 0866-8612

7 Khảo sát việc sử dụng kỹ năng tư duy bậc cao trong các bài kiểm tra đánh giá các môn Ngôn ngữ học Anh của sinh viên QH2012.F1, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

 

2016 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu nước ngoài

ISSN: 0866-8612

8 Ngôn ngữ học chức năng với việc dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành ở một số trường  đại học ở Việt Nam

 

2017 Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư. ISSN: 1859-3135
9 Định hướng nghề nghiệp, thúc đẩy động lực học tập và năng lực tư duy cho sinh viên theo đường hướng dạy học giải quyêt vấn đề

 

 

2017 Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội

ISSN: 1859-2503

10 Khảo sát việc sử dụng tiếng Anh trong các biển hướng dẫn du lịch tại một số khu du lịch ở miền Bắc Việt Nam

 

2017 Tạp chí nghiên cứu nước ngoài

ISSN: 25252445

11 Biển hướng dẫn du lịch tại một số khu du lịch của Việt Nam: Khảo sát từ quan điểm của ngôn ngữ học chức năng

 

2017 Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư ISSN: 1859-3135
12 The influence of explicit higher-order thinking skills instruction on students’ learning of linguistics 2017 Thinking Skills and Creativity (ELSEVIER)

ISSN: 1871-1871

13 Using problem-based learning to promote students’ use of higher-order thinking skills and facilitate their learning 2018 Tạp chí nghiên cứu nước ngoài

ISSN: 25252445

14 Teaching and learning English linguistics at undergraduate level at University of Languages and International Studies, VNUH: Changes over the last 10 years 2018 Tạp chí nghiên cứu nước ngoài

ISSN: 25252445

15 Tiềm năng cấu trúc thể loại trang giới thiệu thông tin bằng tiếng Anh của một số cơ quan tổ chức ở Việt Nam 2018 Tạp chí nghiên cứu nước ngoài

ISSN: 25252445

16 Logico-semantic relations in Vietnamese clause complexes: A systemic functional description

 

2013 International Systemic Functional Congress 40
17 ESP Teaching in Vietnamese tertiary institutions: innovations in the light of SFL approach 2014 Cardiff 3rd Systemic Functional Workshops
18 Students’ employment of higher-order thinking skills in English Linguistics courses assessment: A case study at VNU – ULIS. 2015 AN ELT Conference on Innovative English Language Teaching for Provincial universities
19 Sinh viên vận dụng kỹ năng tư duy bậc cao như thế nào trong các bài kiểm tra đánh giá các môn Ngôn ngữ học Anh ở Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội 2015 Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Đối mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá trong giáo dục ngoại ngữ (NXB ĐHQG) ISBN: 978-604-62-5820-9
20 Integrating higher-order thinking skills (HOTs) development with teaching English linguistics: An action research conducted at VNU–University of Languages and Intenational Studies (VNU-ULIS) 2016 Proceeding of the International Conference Action Research in Language Education, (NXB Huế). ISBN: 978-604-912-666-6

 

21 Thiết kế hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng giải quyết vấn đề (problem-based approach) trong lớp học Ngữ nghĩa tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN: Một nghiên cứu cải tiến sư phạm 2016 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy Ngoại ngữ, Ngôn ngữ, và Quốc tế học tại Việt Nam (NXB ĐHQG), ISBN: 978 – 604-62-5718-9
22 Mối quan hệ quyền lực trong giao tiếp giữa thí sinh và huấn luyện viên trong cuộc thi giọng hát Việt The Voice 2016 Kỷ yếu Hội thảo QG Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường (NXB Dân Trí). ISBN: 978-604-88-2843-1
23 Khảo sát tiềm năng cấu trúc thể loại của phần tóm tắt trong các bài váo khoa học bẳng tiếng Anh và tiếng Việt theo quan điểm chức năng hệ thống 2017 Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ, và khu vực học trong thời kỳ hội nhập  (NXB Đà Nẵng), ISBN: 9-786048-425173
24 Khảo sát trang thông tin giới thiệu (website) của một số đại học của Việt Nam theo quan điểm chức năng hệ thống 2017 Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ ở Việt Nam: Hội nhật và phát triển (NXB Dân Trí). ISBN: 978-604-88-5022-7
25 Generic structure potential of English introductory pages of universities in Vietnam 2018 Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ 4, Đại học Ngoại ngữ Huế