Triển lãm ‘Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội’ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Triển lãm ‘Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội’

Hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày phản ánh sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các kỳ Đại hội và các hoạt động hướng tới Đại hội XIII.

 

Những ngày này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức triển lãm nhìn lại sự hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tranh vẽ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, được trưng bày tại triển lãm.

Những ngày này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức triển lãm nhìn lại sự hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tranh vẽ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, được trưng bày tại triển lãm.

Luân cương Chính trị của Đảng, tháng 10/1930.

Năm năm sau đó, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại số nhà 2, phố Quan Công (Ma Cao, Trung Quốc), từ ngày 27-31/3/1935. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm 13 uỷ viên, 9 uỷ viên chính thức và 4 uỷ viên dự khuyết.

Luân cương Chính trị của Đảng, tháng 10/1930.

Năm năm sau đó, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại số nhà 2, phố Quan Công (Ma Cao, Trung Quốc), từ ngày 27-31/3/1935. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm 13 uỷ viên, 9 uỷ viên chính thức và 4 uỷ viên dự khuyết.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 11 đến 19/2/1951. Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai và lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 11 đến 19/2/1951. Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai và lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam,

Đại hội họp từ ngày 5 đến 10/9/1960 tại Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam,

Đại hội họp từ ngày 5 đến 10/9/1960 tại Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Hà Nội, từ ngày 14-20/12/1976.

1.008 đại biểu thay mặt hơn 1,5 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội. Trong số đại biểu đó có 214 đại biểu vào Đảng trước Cách mạng tháng Tám 1945, 200 đại biểu đã từng bị đế quốc giam cầm, 39 đại biểu là anh hùng các lực lượng vũ trang và anh hùng lao động, 142 đại biểu là nữ, 98 đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số… Đến dự Đại hội còn có 29 đoàn đại biểu các Đảng cộng sản, Đảng công nhân, phong trào giải phóng dân tộc và các tổ chức quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Hà Nội, từ ngày 14-20/12/1976.

1.008 đại biểu thay mặt hơn 1,5 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội. Trong số đại biểu đó có 214 đại biểu vào Đảng trước Cách mạng tháng Tám 1945, 200 đại biểu đã từng bị đế quốc giam cầm, 39 đại biểu là anh hùng các lực lượng vũ trang và anh hùng lao động, 142 đại biểu là nữ, 98 đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số… Đến dự Đại hội còn có 29 đoàn đại biểu các Đảng cộng sản, Đảng công nhân, phong trào giải phóng dân tộc và các tổ chức quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 27-31/3/1982. Tham dự Đại hội có 1.033 đại biểu thay mặt cho hơn 1,7 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 27-31/3/1982. Tham dự Đại hội có 1.033 đại biểu thay mặt cho hơn 1,7 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 15-18/12/1986.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình đất nước, tự phê bình về những sai lầm khuyết điểm, đổi mới tư lý luận trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm từ thực tiễn, Đại hội đã đề ra đường lối Đổi mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 15-18/12/1986.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình đất nước, tự phê bình về những sai lầm khuyết điểm, đổi mới tư lý luận trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm từ thực tiễn, Đại hội đã đề ra đường lối Đổi mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 24-27/6/1991; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 24-27/6/1991; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 28-1/7/1996. Dự Đại hội có 1.198 đảng viên đại diện cho gần 2 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 28-1/7/1996. Dự Đại hội có 1.198 đảng viên đại diện cho gần 2 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 19-22/4//2001.

Đại hội IX của Đảng đã đánh giá về chặng đường 71 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế – xã hội, rút ra những bài học kinh nghiệm của công cuộc đổi mới, từ đó phát triển và hoàn thiện đường lối, định ra chiến lược phát triển đất nước trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 19-22/4//2001.

Đại hội IX của Đảng đã đánh giá về chặng đường 71 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế – xã hội, rút ra những bài học kinh nghiệm của công cuộc đổi mới, từ đó phát triển và hoàn thiện đường lối, định ra chiến lược phát triển đất nước trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 18-25/4/2006.

Đại hội X của Đảng kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2001 – 2005), chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2001-2010) và nhìn lại 20 năm đổi mới; từ đó tiếp tục phát triển và hoàn thiện đường lối, quan điểm, định ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm (2006-2010); phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng; bổ sung sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá X.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 18-25/4/2006.

Đại hội X của Đảng kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2001 – 2005), chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2001-2010) và nhìn lại 20 năm đổi mới; từ đó tiếp tục phát triển và hoàn thiện đường lối, quan điểm, định ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm (2006-2010); phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng; bổ sung sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá X.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 12-19/01/2011. Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 1.377 đại biểu, thay mặt cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 12-19/01/2011. Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 1.377 đại biểu, thay mặt cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 20-28/01/2016.

Chủ đề của Đại hội là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp tại Hà Nội, từ ngày 20-28/01/2016.

Chủ đề của Đại hội là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Triển lãm cũng trưng bày chân dung Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

Triển lãm mở cửa đến hết tháng 5/2021.

Triển lãm cũng trưng bày chân dung Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

Triển lãm mở cửa đến hết tháng 5/2021.

Theo Vnexpress