Thông báo về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2021

Kính gửi Công đoàn các đơn vị:

– Văn phòng Công đoàn Trường xin gửi Công đoàn các đơn vị 02 Công văn về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2021.

– Đề nghị Chủ tịch Công đoàn Bộ phận, Tổ trưởng các tổ Công đoàn trực thuộc phối hợp với lãnh đạo đơn vị và thông báo toàn thể các bộ viên chức được biết và hưởng ứng tham gia.