Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy liên kết quốc tế năm 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy liên kết quốc tế năm 2022

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/02/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Đại học chính quy liên kết quốc tế năm 2022, chi tiết như sau: