Thông báo thay đổi lịch bảo vệ LATS của NCS Phạm Đức Thuận chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2016 đợt 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo thay đổi lịch bảo vệ LATS của NCS Phạm Đức Thuận chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo thay đổi lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Phạm Đức Thuận.

Đề tài: Promoting learner autonomy for non-English majors through project work in a Vietnamese university (Tăng cường tính tự chủ cho sinh viên không chuyên tiếng Anh thông qua dự án tại một trường đại học ở Việt Nam).

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

Mã số: 9140231.01

Lịch bảo vệ LATS thay đổi từ 08h30 Thứ Năm ngày 06/01/2022 chuyển sang 8h30 Thứ Năm ngày 13/01/2022.

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án, Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Một số thông tin cơ bản LATS của NCS như sau:

*/ Các kết quả mới của luận án:

Các phát hiện trong nghiên cứu cho thấy việc nâng cao tính chủ động của người học thể hiện rõ ở cả 4 khía cạnh: kỹ thuật, tâm lý, phản biện chính trị và văn hóa xã hội. Về khía cạnh kỹ thuật, sinh viên tiếp cận nhiều tài nguyên học tập hơn so với trước khi thực hiện các dự án và họ sử dụng nhiều kỹ năng / chiến lược học tập hơn. Về khía cạnh tâm lý, trong quá trình làm dự án, học sinh có thái độ học tiếng Anh tích cực hơn rất nhiều, học sinh có động lực học tập cao. Đối với khía cạnh chính trị – phản biện, sinh viên có nhiều lựa chọn hơn về nội dung học và phương pháp học tập. Và với khía cạnh văn hóa xã hội, học sinh tương tác thường xuyên hơn với bạn bè và giáo viên của mình không chỉ trong mà còn ngoài lớp học, và họ hợp tác trong các hoạt động học tập hơn.

Những phát hiện trong nghiên cứu này dường như ủng hộ lập luận của nhiều học giả rằng công việc dự án phát triển tính tự chủ cho người học trong việc học của họ. Thomas (2000), Stoller (2002) và Allan and Stoller (2005) chia sẻ quan điểm rằng công việc dự án dẫn đến việc xây dựng tính tự chủ của người học. Các phát hiện trong nghiên cứu này cũng đóng góp cho các nghiên cứu trước (Chong, 2003; Villa và Armstrong, 2004; Ramires, 2014; Pichailuck & Luksaneeyanawin, 2017; và Nguyễn Văn Lợi, 2017) rằng việc triển khai các dự án vào quá trình học tập đã nâng cao quyền tự chủ của học sinh.

*/ Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Về mặt lý thuyết, nghiên cứu này đã thành công trong việc hình thành sự tự chủ của người học với bốn khía cạnh được xác định trong tổng quan tài liệu, bao gồm kỹ thuật (tính năng tiếp cận tài nguyên học tập và sử dụng các kỹ năng / chiến lược học tập), tâm lý (nêu rõ thái độ đối với việc học tiếng Anh và động lực trong việc học tiếng Anh), phản biện chính trị (bao gồm lựa chọn nội dung học và lựa chọn phương pháp học), và văn hóa xã hội (bao gồm tương tác và cộng tác).

Những đóng góp về phương pháp luận từ nghiên cứu hiện tại là để đáp ứng lời kêu gọi của Benson (2007) về việc nghiên cứu thêm của các nhà thực hành về quyền tự chủ của người học và đề xuất của Lê Thị Cẩm Nguyên (2012) về việc đo lường chặt chẽ tính tự chủ của người học.

Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng công việc dự án có thể được sử dụng như một can thiệp sư phạm để nâng cao tính tự chủ cho học sinh. Và trên thực tế, các sinh viên đã cảm nhận dự án hoạt động tích cực khi các dự án được lồng ghép trong quá trình học tập. Điều này chứng tỏ khả năng của các dự án trong việc cải thiện các khía cạnh học tập của người học.

*/ Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tính tự chủ của người học được xác định là một khái niệm nhiều mặt. Vẫn còn thiếu nhiều thành phần trong khung khái niệm về quyền tự chủ của người học trong nghiên cứu này: nhận thức, sẵn sàng, tự tin, kiểm soát, trách nhiệm, tham gia, v.v. Cần có thêm nghiên cứu về cách thức hoạt động dự án thúc đẩy các thành phần tự chủ bị bỏ qua này.

Đối tượng của nghiên cứu này là các sinh viên chuyên ngành không phải tiếng Anh. Một dự án nghiên cứu khác sẽ được áp dụng cho những người tham gia có nguồn gốc khác sẽ rất thú vị. Trọng tâm như vậy sẽ giúp xác định rõ hơn hiệu quả của dự án trong việc phát triển tính tự chủ của người học.

Thông báo Lịch họp cũ xin xem tại đây!

Trân trọng thông báo!