Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mị Dung khóa QH2016 đợt 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mị Dung khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mị Dung chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp khóa QH2016 đợt 2 như sau:

Tên đề tài: La pédagogie du projet appliquée à l’enseignement/ apprentissage du français du marketing à l’Université Thuongmai (Áp dụng phương pháp dự án vào việc giảng dạy tiếng Pháp marketing tại trường Đại học Thương Mại)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Mị Dung

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp;

Mã số: 9140233.01;

Khóa: QH.2016 đợt 2

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Vân Dung;

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án, Tầng 1 Nhà A3,

                      Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời gian : 08h30 thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Pháp, xin xem tại đây!

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Mị Dung
 2. Giới tính: nữ
 3. Ngày sinh: 16/02/1977
 4. Nơi sinh: Hà Nội
 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2239/QĐ-ĐHNN, ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian bảo vệ luận án từ  tháng 11 năm 2019  đến tháng 11 năm 2020
 1. Tên đề tài luận án:

“La pédagogie du projet appliquée à l’enseignement/apprentissage du français du marketing à l’Université Thuongmai » (« Áp dụng phương pháp dự án vào việc giảng dạy tiếng Pháp marketing tại trường Đại học Thương mại »)

 1. Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Pháp
 2. Mã số: 9140233.01
 3. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Cán bộ hướng dẫn: PGS,TS Nguyễn Vân Dung

 1. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Kết quả nghiên cứu cho thấy dự án Khởi nghiệp lần đầu tiên áp dụng ở đại học Thương mại đã có tác động tích cực đối với việc dạy và học tiếng Pháp marketing: không chỉ cải thiện kiến thức, kĩ năng ngôn ngữ, động cơ học tập mà còn góp phần phát triển một số kĩ năng và thái độ tích cực cần thiết cho sinh viên khi đi làm.

Nghiên cứu áp dụng dự án Khởi nghiệp có 4 yếu tố đặc trưng: (1) Giảng dạy gắn liền với thực tế xã hội và yêu cầu của thị trường lao động, (2) Dạy học là tạo hứng thú cho sinh viên, (3) Dạy tiếng Pháp thương mại là phải phối hợp với giáo viên chuyên ngành và chuyên gia đến từ các công ty, (4) Giảng dạy gắn liền với nghiên cứu. Đây không phải là các yếu tố hoàn toàn mới nhưng sự kết hợp các yếu tố này trong cùng một nghiên cứu chính là điểm mới của đề tài về phương pháp dạy học tiếng Pháp chuyên ngành.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề tài có khả năng ứng dụng vào các chuyên ngành tiếng Pháp thương mại, học phần marketing của các trường đại học kinh tế tại Việt Nam

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

– Nghiên cứu mở rộng đề tài áp dụng dự án Khởi nghiệp không chỉ vào học phần tiếng Pháp marketing mà còn gộp cùng học phần tiếng Pháp quản trị.

– Nghiên cứu áp dụng dự án Khởi nghiệp hợp tác cùng các giáo viên tiếng Pháp khác của trường Đại học Thương mại và một số trường đại học khác để có dữ liệu so sánh và  tăng số lượng mẫu nghiên cứu.

 1. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Nguyễn Thị Mị Dung (2017), “Giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành ở trường Đại học Thương mại”, Tạp chí Khoa học ngoại ngữ Quân sự, tr.44-49.

Nguyễn Thị Mị Dung (2018), “Yêu cầu mới đối với việc giảng dạy tiếng Pháp marketing”, Kỷ yếu Hội thảo tiếng Pháp Châu Á Thái Bình Dương “ Giảng dạy và đào tạo tiếng Pháp trong bối cảnh đa ngôn ngữ”, NXB Đại học Quốc Gia, tr.274-280

Nguyễn Thị Mị Dung (2019), “Giảng dạy tiếng Pháp marketing thông qua dự án khởi nghiệp- Chiến lược giúp sinh viên thích nghi với thị trường lao động”, Kỷ yếu Hội thảo tiếng Pháp Châu Á Thái Bình Dương “ Giảng dạy và đào tạo tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp: so sánh các quan điểm”, NXB Đại học Quốc Gia, tr. 386-399

                  Ngày 20 tháng 10 năm 2020

                         Nghiên cứu sinh

 

                   Nguyễn Thị Mị Dung

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 1. Full name: Nguyen Thi Mi Dung
 2. Gender: Female
 3. Date of birth: 16/02/1977
 4. Place of birth: Hanoi
 5. Admission decision number: 2239/QĐ-ĐHNN, December 12, 2016, of the Rector of the University of Foreign Languages.
 6. Changes in the academic process:

Extension of thesis defense from November 2019 to November 2020

 1. Official thesis title:

“La pédagogie du projet appliquée à l’enseignement/apprentissage du français du marketing à l’Université Thuongmai » (« Applying Project Methodology to Teaching French for Marketing at Thuongmai University»)

 1. Major: Theory and Methodology of French Language Teaching
 2. Code: 9140233.01
 3. Supervisor:

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Dung

 1. Summary of Dissertation’s new research results:

The research results have shown that the Start-up project for the first time applied at the University of Commerce has a positive impact on teaching and learning French marketing: not only improving knowledge, language skills, studying motivation but also contributing to the development of some skills and positive attitude to prepare for students for the workplace.

The research on the application of the Start-up project focuses on four distinctive elements: (1) Teaching is closely linked to social reality and labor market requirements, (2) Teaching is inspiring for students, (3) Teaching Business French requires the coordination between specialized teachers and experts from companies, (4)Teaching is associated with researching. These are not entirely new elements, but the combination of these factors in the same study is the original idea of this topic on specialized French teaching methodology.

 1. Practical applicability:

The project is applicable to the subjects of business French, marketing module in universities of economics in Vietnam.

 1. Further research directions:

– Further research on the application of the Startup projects not only in the French for Marketing modules but also to the French for Management modules.

– Further research on the application of the Start-up projects in cooperation with other French teachers of the Thuongmai University and some other universities to have comparative data and increase the number of research samples.

 1. Published studies related to the dissertation:

Nguyen Thi Mi Dung (2017), “Teaching specialized French at the Thuongmai University”, Journal of Military Foreign Language Science, pg.44-49.

Nguyen Thi Mi Dung (2018), “New requirements for teaching French marketing”, Proceedings of the Asia Pacific French Conference “Teaching and training French in a multi-lingual context”, National University Publishing House, pg.274-280

Nguyen Thi Mi Dung (2019), “Teaching French marketing through the entrepreneurial project – a strategy facilitating the integration of students into the professional world”, Proceedings of the Asia Pacific French Conference “Teaching and training of/in French: crossed perspectives” National University Publishing House, pg. 386-399

                              Oct 20, 2020

                         Graduate student

 

                      Nguyen Thi Mi Dung

Kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!

Trân trọng!