Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Anh QH2012 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Anh QH2012

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Anh chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2012, cụ thể như sau:

Tên đề tài luận án:

现代汉语形容词定语特点研究

                                                            ——与越南语形容词定语对比

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH NGỮ HÌNH DUNG TỪ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỊNH NGỮ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG VIỆT)

Thời gian:                  14 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 18  tháng 10 năm 2019

                                    Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

 THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Hoàng Anh
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày sinh: 15/10/1973
 4. Nơi sinh: Hà Nội
 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1437/QĐ-ĐHNN ngày 29/10/2012
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

– Quyết định cho phép NCS gia hạn học tập số 677/QĐ-ĐHNN ngày 29/01/2016.

– Quyết định buộc thôi học và trả NCS về cơ sở chủ quản số 2336/QĐ-ĐHNN ngày 23/11/2017.

– Quyết định cho phép NCS trở lại đơn vị đào tạo để bảo vệ luận án tiến sĩ số 261/QĐ-ĐHNN ngày 09/01/2019.

– Quyết định cho phép NCS chỉnh sửa tên đề tài luận án tiến sĩ số 703/QĐ-ĐHNN ngày 20/3/2019.

 1. Tên đề tài luận án:

Tên đề tài luận án trước khi chỉnh sửa:

现代汉语形容词定语与越南语对比研究/ ĐỐI CHIẾU ĐỊNH NGỮ HÌNH DUNG TỪ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ ĐỊNH NGỮ TÍNH TỪ TIẾNG VIỆT

Tên đề tài luận án sau khi chỉnh sửa:

现代汉语形容词定语特点研究

                                                             ——与越南语形容词定语对比

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH NGỮ HÌNH DUNG TỪ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỊNH NGỮ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG VIỆT)

Tên đề tài luận án chính thức:

现代汉语形容词定语特点研究

                                                            ——与越南语形容词定语对比

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH NGỮ HÌNH DUNG TỪ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỊNH NGỮ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG VIỆT)

 1. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc 9. Mã số: 9220234.01
 2. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Khang
 3. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Trong luận án tiến sĩ “Nghiên cứu đặc điểm của định ngữ hình dung từ tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với định ngữ tính từ tiếng Việt)”, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính là nghiên cứu văn bản, khảo sát, thống kê, phân tích và miêu tả để tiến hành nghiên cứu, khám phá, làm rõ đặc điểm về cấu trúc, ngữ nghĩa và ngữ dụng của định ngữ hình dung từ tiếng Hán hiện đại. Trên cơ sở này, chúng tôi tiến hành so sánh đối chiếu với định ngữ tính từ tiếng Việt, tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa 2 ngôn ngữ.
 4. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Định ngữ hình dung từ tiếng Hán và định ngữ tính từ tiếng Việt có những điểm giống và khác nhau ở cả bình diện ngữ pháp lẫn ngữ nghĩa. Trong tiếng Việt, định ngữ tính từ và danh từ không có bất cứ trợ từ nào kết nối, nhưng trong tiếng Hán , trợ từ kết cấu chữ “的” như một phương tiện nối, lúc có lúc không. Bên cạnh đó còn có những điểm khác nhau về các biểu đạt và trật tự từ. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án này, chúng tôi đã chỉ ra được điểm giống và khác nhau về cấu trúc, ngữ nghĩa và ngữ dụng giữa định ngữ hình dung từ tiếng Hán và định ngữ tính từ tiếng Việt. Hy vọng kết quả của nghiên cứu này sẽ được áp dụng vào công tác dịch thuật và giảng dạy tiếng Hán.
 5. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Phạm vi của nghiên cứu này lấy định ngữ hình dung từ trong tiếng Hán hiện đại làm đối tượng khảo sát, thông kê và phân tích chính, trên cơ sở đó tiến hành đối chiếu với các cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt. Vì vậy, có thể nói kết quả nghiên cứu của công trình mới chỉ phân tích được một cách toàn diện những đặc điểm của định ngữ hình dung từ trong tiếng Hán hiện đại qua nghiên cứu đối chiếu với tiếng Việt, chưa đi sâu phân tích hệ thống đặc điểm của định ngữ tính từ trong tiếng Việt trên cơ sở so sánh với định ngữ hình dung từ tiếng Hán, do đó có thể nói chưa thể phân tích một cách toàn diện và bình đẳng về sự giống và khác nhau hiện tượng ngôn ngữ này trong tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt. Trong nghiên cứu trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu song song cụm định ngữ hình dung từ giữa hai ngôn ngữ cũng như sẽ đi sâu phân tích, đối chiếu sự giống và khác nhau của mối quan hệ giữa danh từ trung tâm ngữ và cụm định ngữ hình dung từ giữa hai ngôn ngữ. Như vậy, sẽ làm rõ hơn được những quy luật ngôn ngữ và đặc trưng văn hóa thể hiện qua tiếng Hán và tiếng Việt.
 6. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

(1) ThS. NCS. Trần Thị Hoàng Anh (2013), Đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của định ngữ tính từ chỉ màu sắc trong tiếng Hán hiện đại, Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 29, số 1S (2013) (ISSN 0866 – 8612): tr15 – tr19.

(2) ThS. NCS. Trần Thị Hoàng Anh (2015), 汉语和越南语定中结构中的形容词位置对比研究. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 2015 “Giảng dạy và Nghiên cứu tiếng Trung Quốc tại Việt Nam: Thực trạng và hướng phát triển”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội (ISBN: 978-604-62-4007-5):  tr46 – tr51.

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 1. Ph.D. candidate’s full name: TRAN THI HOANG ANH   
 2. Gender: Female
 3. Date of birth: 15/10/1973
 4. Place of birth: Ha Noi
 5. Decision on admission of doctoral students: 1437/QĐ-ĐHNN dated 29/10/2012
 6. Changes in the academic process:

– Decision No. 677/QĐ-ĐHNN dated 29/01/2016 of the President of University of Languages and International Studies – Vietnam National University on students’ study extension allowing;

– Decision No. 2336/ QĐ-ĐHNN dated 23/11/2017 of the President of University of Languages and International Studies – Vietnam National University on Ph.D. student’s dismissal from university;

– Decision No. 261/ QĐ-ĐHNN dated 09/01/2019 of the President of University of Languages and International Studies – Vietnam National University on Ph.D. student’s returning allowing to defend the doctoral thesis;

– Decision No. 703/QĐ-ĐHNN dated 20/03/2019 of the President of University of Languages and International Studies – Vietnam National University on Ph.D. student’s adjustment allowing to the doctoral thesis title;

Thesis title before the adjustment: Exploring features of modern Chinese attributes in comparison with Vietnamese adjective attributes

Thesis title after the adjustment: Study Features of Modern Chinese Adjective Definition (In comparison with Vietnamese adjective attributes)

7. Official thesis title: Study Features of Modern Chinese Adjective Definition (In comparison with Vietnamese adjective attributes)

 1. Major: Chinese Linguistics
 2. Code: 9220234.01
 3. Supervisors: Professor. Nguyen Van Khang, Ph.D.
 4. New findings of the dissertation

In this dissertation, the author uses major methodology as text study, survey, statistics, analysis and description to explore features about the structure, pragmatics of modern Chinese attributes. Then, we compare them with Vietnamese adjective attributes to find the similarities and differences between two languages.

 1. Applicability in practice: Chinese visual terms and Vietnamese terminology have similarities and differences in terms of both grammar and semantics. In Vietnamese, adjective attributes and nouns do not have any supporting words, but in Chinese, the word “的” is used as a means of connecting, at times. There are also differences in expressions and word order. Within the scope of this thesis, we have identified the similarities and differences in terms of structure, semantics, and meanings between Chinese and Vietnamese expressions. Hopefully, the results of this research will be applied in the translation and teaching of Chinese.
 2. Further research:

This research chooses the modern Chinese attributes as a subject of survey, statistics, and analysis, and then, compares them with Vietnamese equivalents. Therefore, the research only analyzes the characteristics of the modern Chinese attributes and makes comparison with Vietnamese equivalents. We have not analyzed deeper characteristics of Vietnamese adjective attributes yet, so it is hard to say a comprehensive and equal analysis of this phenomenon in modern Chinese and Vietnamese was carried out. In the future, we will conduct a parallel study of Chinese and Vietnamese attributive phrases as well as an in-depth analysis and comparison. Thus, the rules of languages and cultural characteristics expressed in Chinese and Vietnamese will be more clarified.

 1. Dissertation-related publications

(1) Tran Thi Hoang Anh (2013), Grammatical and semantic characteristics of adjective attributes referring to colors in modern Chinese, VNU Journal of Foreign Studies, Vol.29.No.1S (2013) (ISSN 0866 – 8612): p15-p19.

(2) Tran Thi Hoang Anh (2015) 汉语和越南语定中结构中的形容词位置对比研究. 2015 National Conference’s Proceedings: Teaching and studying Chinese in Vietnam, Hanoi National University Publishing House (ISBN 978-604-62-4007-5): p.46-p.51

Hanoi, 05th September 2019                                                                             

      PhD Candidate

  Tran Thi Hoang Anh

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Trung Quốc, xin xem tại đây!

Trân trọng kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!

Trân trọng!