Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Mai Thị Huế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Mai Thị Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Mai Thị Huế chuyên ngành LL&PPDHBM Tiếng Trung Quốc khóa QH2014:

Đề tài: 越南学生现代汉语离合词习得研究 (Nghiên cứu quá trình thụ đắc từ li hợp trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam)

Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 19 tháng 10 năm 2018
Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án, Phòng 101 – A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Thị Huế 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 09/11/1981 4. Nơi sinh: Tuyên Quang
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2019/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2014
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn học tập theo Quyết định số 1812/QĐ-ĐHNN
ngày 31/10/2017.
7.Tên đề tài luận án:
Bằng ngoại ngữ : 越南学生现代汉语离合词习得研究
Bằng tiếng Việt: Nghiên cứu quá trình thụ đắc từ li hợp trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam
8. Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Trung Quốc
9. Mã số: 9140234.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Ngọc Hàm
11. Tóm tắt các kết quả của luận án
Luận án tiến sĩ nhan đề “Nghiên cứu quá trình thụ đắc từ li hợp tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam” đã khảo sát và phân tích hiện trạng thụ đắc từ li hợp của sinh viên Việt Nam, chỉ ra tần số sử dụng từ li hợp, lỗi sai trong lí giải và sử dụng thành phần chêm, phương thức lặp lại và hạn chế của giáo trình…, đồng thời chỉ ra đặc điểm quá trình thụ đắc từ li hợp, loại hình và nguyên nhân của lỗi. Trên cơ sở đó đưa ra trình tự thụ đắc, mô hình thụ đắc và những kiến nghị về dạy học từ li hợp cho sinh viên Việt Nam.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Luận án có khả năng ứng dụng vào dạy học tiếng Hán cho sinh viên Việt Nam và công tác biên phiên dịch tiếng Việt cũng như biên soạn giáo trình tiếng Hán.
13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo
– Nghiên cứu đối chiếu từ ly hợp với các phương thức biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt
– Nghiên cứu chuyên sâu về phương pháp giảng dạy từ li lợp cho sinh viên Việt Nam
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
(1) Đôi nét về từ li hợp trong tiếng Hán, T/c Ngôn ngữ & Đời sống, số 10 (240) (2015).
(2) Phân tích lỗi sai thường gặp khi sử dụng từ li hợp trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam, T/c Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, số 1 (2018).

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Researcher’s name: Mai Thi Hue 2. Gender: Female
3. Date of birth: 09/11/1981 4. Place of birth: Tuyen Quang
5. Admission decision number: 2019/QĐ-ĐHNN dated 31/12/2014
6. Changes in academic process: Admission decision number 1812/QĐ-ĐHNN dated 31/10/2017.
7. Official thesis title:
In Chinese : 越南学生现代汉语离合词习得研究
In English: Research on acquiring lesson of separable words in Chinese of Vietnamese students
8. Major: Chinese Teaching Theories and Methodologies
9. Code: 9140234.01
10. Supervisor: Assoc.Prof. Pham Ngoc Ham., PhD
11. Brief description of research:

In the doctoral dissertation titled ‘Research on acquiring lesson of separable words in Chinese of Vietnamese students’, investigates the current situation of Vietnamese students learning separable words by doing a survey of how frequent they use separable words, reason of their making mistakes and making lesson plan. describes the process of acquiring, acquisition model, and puts forward some suggestions to enhance the quality of teaching separable words to Vietnamese students. this chapter mainly discusses the steps of learning separable words, teaching model and some suggestions for teachers, students and making
lesson plans. By means of case study method, an attempt is made to clarify the features of Vietnamese students acquiring separable words, and make suggestions to improve teaching quality.
12. Real-life application
The dissertation can be applied to teaching Chinese language to Vietnamese students, Vietnamese translating-interpreting and writing Chinese textbooks.
13. Direction for future research
-Research on separable words with Vietnamese equivalents.
-Research on professional teaching methodologies of separables word for
Vietnamese students.
14. Published topic-related research articles
(1) Some Remarks on Chinese Separable Words, Journal of Language and Life, No 10 (240) 2015.
(2) Common Mistakes by Vietnamese Students in Using Chinese Separable Words, Journal of Military Foreign Language Studies, No 1 (2018).

Hanoi, 10 Sep, 2018
PhD Candidate
Mai Thi Hue

Thông tin tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, xin xem tại đây!

Thông tin tóm tắt luận án bằng tiếng Trung Quốc, xin xem tại đây!

Trân trọng kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!