Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Bùi Thị Thu Hương khóa QH2016 đợt 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Bùi Thị Thu Hương khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh

Bùi Thị Thu Hương chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp khóa QH2016 đợt 2, cụ thể:

Đề tài: Élaboration d’une approche pédagogique basée sur la perspective actionnelle pour l’enseignement du français du tourisme aux étudiants de français du Département de français de l’Université de langues et d’études internationnales – Université nationale du Vietnam à Hanoi

(Xây dựng phương pháp sư phạm theo đường hướng hành động để giảng dạy tiếng Pháp du lịch cho sinh viên học tiếng Pháp của khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội)

Chuyên ngành: LL&PPDHBM Tiếng Pháp;

Mã số: 9140233.01

Người thực hiện: Bùi Thị Thu Hương

Nghiên cứu sinh: Khóa QH.2016

Cán bộ hướng dẫn: PGSTSTrần Đình Bình

Thời gian: 08h30, thứ Ba ngày 21 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án, Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Địa chỉ: Số 2, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Pháp, xin xem tại đây!

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thị Thu Hương
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 13/02/1991
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 256/QĐ-ĐHNN, ngày 10 tháng 1 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian bảo vệ luận án từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 11 năm 2021
7. Tên đề tài luận án: Xây dựng phương pháp sư phạm theo đường hướng hành động để giảng dạy tiếng Pháp du lịch cho sinh viên học tiếng Pháp của khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
8. Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp
9. Mã số: 9140233.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Bình
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Kết quả phân tích, đối chiếu và so sánh các dữ liệu thu thập được khẳng định tác động tích cực của phương pháp sư phạm mới đối với việc dạy/học tiếng Pháp du lịch:
– Kĩ năng tiếng Pháp du lịch của sinh viên được cải thiện qua so sánh kết quả bài viết trước và sau thực nghiệm và phần trình bày sản phẩm sau mỗi dự án.
– Kiến thức nghiệp vụ du lịch được cải thiện qua so sánh bài kiểm tra trắc nghiệm về từ vựng và kiến thức du lịch trước và sau thực nghiệm.
– Kỹ năng giao tiếp và giải quyết tình huống nghề nghiệp được cải thiện qua việc sinh viên thảo luận và làm việc chung trong mỗi dự án để tạo ra sản phẩm chung của nhóm và thuyết trình giới thiệu sản phẩm trước lớp.
– Một số kĩ năng khác như làm việc nhóm, quản lý thời gian, nghiên cứu tài liệu, sử dụng công nghệ, tự học và tự chữa lỗi và thái độ làm học tập (sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt tình, đúng hạn) cũng được nâng cao ở đa số sinh viên tham gia thực nghiệm.
– Động lực học tập của sinh viên được nâng cao trong quá trình thực nghiệm do các dự án học tập có chủ đề thiết thực, chú trong vào thực hành, có ích cho việc học tập cũng như hội nhập thị trường lao động ngành du lịch sau này của sinh viên.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Đề tài có khả năng ứng dụng vào các chuyên ngành tiếng Pháp du lịch nói riêng và ngôn ngữ chuyên ngành nói chung tại các trường đại học tại Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Nghiên cứu mở rộng ứng dụng phương pháp sư phạm theo đường hướng hành động, tiến hành chuỗi dự án học tập đối với các môn tiếng Pháp chuyên ngành khác như tiếng Pháp giao tiếp trong kinh doanh hay tiếng Pháp hành chính văn phòng.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1. Bùi Thị Thu Hương (2019), “Ứng dụng dạy học dự án trong dạy học tiếng Pháp ở khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, Số đặc biệt tháng 11/2019, tr.125-127
2. Bùi Thị Thu Hương (2021), “Thuật ngữ “nhiệm vụ” trong đường hướng hành động và những nhiệm vụ hiệu quả trong giờ học tiếng Pháp du lịch lữ hành tại khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp ở trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số đặc biệt tháng 4/2021, tr.420-422
3. Bùi Thị Thu Hương (2021), “Đường hướng hành động trong dạy và học tiếng Pháp chuyên ngành: trường hợp môn học tiếng Pháp du lịch”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (IGRS 2021), tr.1094-1100
4. Bùi Thị Thu Hương (2021), “Áp dụng phương pháp dạy học bằng dự án trong dạy và học tiếng Pháp chuyên ngành – trường hợp môn học tiếng Pháp du lịch tại khoa Pháp – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (IGRS 2021), tr.1085-1093

Ngày 12 tháng 05 năm 2022
     Nghiên cứu sinh

   Bùi Thị Thu Hương

                                             INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Bui Thi Thu Huong
2. Gender: Female
3. Date of birth: 13/02/1991
4. Place of birth: Hai Phong
5. Admission decision number: 256/QĐ-ĐHNN, January 10, 2017 of the Rector of the University of Languages and International Study.
6. Changes in academic process: Extension of thesis defense from November 2019 to November 2021
7. Official thesis title: Elaboration an action-oriented pedagogical approach to teaching French for tourism to students of the Faculty of French – University of Languages and International Study – Vietnam National University in Hanoi
8. Major: Theory and Methodology of French Language Teaching
9. Code: 9140233.01
10. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tran Dinh Binh
11. Summary of Dissertation’s new research results:
The results of analysis and comparison of the collected data confirm the positive impact of the new pedagogical method on teaching/learning French for tourism:
– The students’ French language skills for tourism were improved by comparing the results of the essays before and after the experiment and the presentation of the products after each project.
– Tourism professional knowledge is improved by comparing multiple-choice tests on vocabulary and tourism knowledge before and after the experiment.
– Communication skills and professional situation solving are improved through students discussing and working together on each project to create a common product of the group and present the product in front of the class.
– Some other skills such as teamwork, time management, document research, technology use, self-study and self-correction, and learning attitude (creativity, solidarity, responsibility, enthusiasm), on time) was also enhanced in the majority of students participating in the experiment.
– Students’ learning motivation is enhanced during the experiment because the learning projects have practical topics, focus on practice, and are useful for studying as well as integrating into the tourism market for students’ future calendar.
12. Practical applicability:
The research work is applicable to the majors of French for tourism in particular and specialized languages in general at universities in Vietnam.
13. Further research directions:
Researching and applying action-oriented pedagogy, conducting a series of learning projects for other specialized French subjects such as French for business communication or French for office administration.
14. Published studies related to the dissertation:
1. Bui Thi Thu Huong (2019), “Application of project-based teaching in teaching French at the Faculty of French Language and Culture, University of Languages and International Study – Vietnam National University in Hanoi”, Journal of Educational Equipment, November 2019 Special Issue, pp.125-127
2. Bui Thi Thu Huong (2021), “The term “task” in action approach and effective tasks in the French for tourism class at the Faculty of French Language and Culture, University of Languages and International Study – Vietnam National University in Hanoi “, Journal of Education and Society, Special Issue April 2021, pp.420-422
3. Bui Thi Thu Huong (2021), “Action approach in teaching and learning specialized French: a case of French for tourism”, Proceedings of the International Scientific Conference for graduate students and graduate students (IGRS 2021), pp.1094-1100
4. Bui Thi Thu Huong (2021), “Application of project-based teaching methods in teaching and learning specialized French – a case of French for tourism at Faculty of French – University of Languages and International Study – Vietnam National University in Hanoi, Proceedings of the International Scientific Conference for Postgraduate Students and Postgraduate Students (IGRS 2021), pp.1085-1093

   May 12 2022
Graduate student

Bui Thi Thu Huong

Kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!

Trân trọng!