Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của NCS Nguyễn Thị Phượng khóa QH2016 đợt 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của NCS Nguyễn Thị Phượng khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phượng chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2016 đợt 2, cụ thể:

Tên đề tài luận án: 21国报纸闻标题言特点及其越译研究 ——以《人民日 (Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và cách chuyển dịch sang tiếng Việt tiêu đề bài báo Trung Quốc từ đầu thế kỷ 21 đến nay (dựa trên ngữ liệu Nhân dân Nhật báo))

Thời gian:                  14 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 28 tháng 02 năm 2020

                                    Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phượng
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày sinh: 2/4/1984
 4. Nơi sinh: Hà Nội
 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2331/QĐ-ĐHNN ngày 23/12/2016
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: điều chỉnh tên đề tài theo Quyết định số 2683/QĐ-ĐHNN ngày 12/11/2019
 7. Tên đề tài luận án

Tên đề tài luận án trước khi chỉnh sửa:

Bằng ngoại ngữ: 21国报纸闻标题言特点及越译研

Bằng tiếng Việt: Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và cách chuyển dịch sang tiếng Việt tiêu đề bài báo Trung Quốc từ đầu thế kỷ 21 đến nay

Tên đề tài luận án sau khi chỉnh sửa:

Bằng ngoại ngữ: 21国报纸闻标题言特点及其越译研

——以《人民日

Bằng tiếng Việt: Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và cách chuyển dịch sang tiếng Việt tiêu đề bài báo Trung Quốc từ đầu thế kỷ 21 đến nay (dựa trên ngữ liệu Nhân dân Nhật báo)

Tên đề tài luận án chính thức:

Bằng ngoại ngữ: 21国报纸闻标题言特点及其越译研

——以《人民日

Bằng tiếng Việt: Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và cách chuyển dịch sang tiếng Việt tiêu đề bài báo Trung Quốc từ đầu thế kỷ 21 đến nay (dựa trên ngữ liệu Nhân dân Nhật báo)

 1. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
 2. Mã số: 9214234.01
 3. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Ngọc Hàm
 4. Tóm tắt các kết quả của luận án:

          Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã rút ra một số các kết luận chính như sau:

          Thông qua khảo sát ngẫu nhiên 1726 tiêu đề tin tức của Nhật báo Nhân dân Trung Quốc từ năm 2000 đến năm 2019, phân tích các đặc điểm ngôn ngữ của tiêu đề trên các phương diện từ ngữ, cấu trúc câu, thủ pháp tu từ, dấu câu và chủ đề. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, các tiêu đề tin tức chủ yếu xuất hiện dưới dạng cụm từ và câu, mỗi cái đều có ưu điểm riêng, tuy nhiên tiêu đề dạng câu có thể phản ánh đầy đủ ý đồ của tác giả hơn. Về mặt từ ngữ, kết quả khảo sát cho thấy từ rút gọn, từ ngoại lai, từ mới xuất hiện nhiều trên các tiêu đề tin tức Nhật báo nhân dân. Trong các loại dấu câu, thì dấu ngoặc kép được dùng nhiều nhất, kế đến là dấu hai chấm, dấu hỏi, dấu phẩy, dấu ngắt, một vài dấu câu cũng được dùng như một thủ pháp tu từ. Về phương diện tu từ, thường gặp là : so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, đối xứng, câu hỏi… Tất cả các đặc điểm ngôn ngữ này được vận dụng linh hoạt nhằm mục đích thu hút độc giả chú ý đọc tiếp nội dung

           Thông qua khảo sát và phân tích bản dịch 300 tiêu đề tin tức sang Tiếng Việt , chúng tôi nhận thấy, các dịch giả đều có kĩ thuật rất tốt, từ nội dung đến hình thức câu từ đều trau chuốt nhưng vẫn rất sát nghĩa, chân thật, đảm bảo đúng yêu cầu của dịch tin tức. Các dịch giả đã vận dụng linh hoạt lý thuyết dịch ,các kỹ xảo dịch như : dịch tỉnh lược, dịch bổ sung, dịch thẳng, dịch ý, dịch thay thế, dịch chuyển đổi cấu trúc… để chuyển tải các tiêu đề tin tức sang tiếng Việt mà vẫn đảm bảo tiết tấu, tính nhịp điệu của các tiêu đề. Tuy nhiên, qua khảo sát bản dịch, chúng tôi cũng phát hiện một số khiếm khuyết như tỉnh lược nhiều thành phần, dùng từ chưa hợp lý…

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ những nghiên cứu này, chúng tôi liên hệ vào dạy dịch và dạy đọc hiểu báo chí tiếng Trung Quốc, đưa ra một vài kiến nghị trong giảng dạy và biên soạn giáo trình, hi vọng luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho dạy và học tiếng Trung tại Việt Nam.
 2. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ tiêu đề bài báo trong tiếng Việt, đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ tiêu đề của báo tiếng Trung quốc và tiếng Việt.
 3. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

         (1) Nguyễn Thị Phượng (2006). Dấu hỏi trong tiêu đề bài báo Tiếng Việt, T/c Ngôn ngữ & Đời sống, số Tháng 7 (249)-2016, ISSN 0868-3409: p80-83.

         (2) Nguyễn Thị Phượng (2018). Một số biện pháp tu từ trong tiêu đề bài báo tiếng Trung Quốc, T/c Ngôn ngữ và đời sống, số Tháng 5 (272)-2018, ISSN 0868-3409: P90-95.

         (3) Nguyễn Thị Phượng (2018). 简析汉语新闻标题的词汇特点, 2018 International Graduate Research Symposium Proceedings, ISBN 978-604-62-6097-4: P536-546

        (4) Nguyễn Thị Phượng (2019). Một số biện pháp tu từ trong tiêu đề bài báo tiếng Trung Quốc và tiếng Việt, T/c Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, số 21 Tháng 9, (ISSN 2525-2232): p92-97

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 1. Full name: Nguyen Thi Phuong
 2. Gender: Female
 3. Date of birth: 02/4/1984
 4. Place of birth: Ha Noi
 5. Decision on admission of doctoral students No 2331/ QĐ-ĐHNN dated 23/12/2016
 6. Changes in the training process: Change the article title of Decision No. 2683/QĐ-ĐHNN dated 12/11/2019
 7. Research article’s title:

The title of the thesis before changing:

In Chinese: 21国报纸闻标题言特点及越译研

In English: The Linguistic Features and the Translation of Chinese Newspaper Headlines into Vietnamese since the 21st Century

The title of the thesis after changing:

In Chinese: 21国报纸闻标题言特点及其越译研

——以《人民日

In English: The Linguistic Features and the Translation of Chinese Newspaper Headlines into Vietnamese since the 21st Century (take People’s Daily as an example)

The official title of thesis:

In Chinese: 21国报纸闻标题言特点及其越译研

——以《人民日

In English: The Linguistic Features and the Translation of Chinese Newspaper Headlines into Vietnamese since the 21st Century (take People’s Daily as an example)

 1. Major: Chinese linguistics
 2. Code: 9214234.01
 3. Supervisor: Assoc.Prof. Pham Ngoc Ham, PhD
 4. Summary of the results of the thesis:

Through the research process, we have drawn some of the main conclusions as follows:

1726 headlines of People’s Daily since the 21st century are investigated and analyzed in terms of words, grammatical structures, punctuation marks and rhetorical devices, and their characteristics are expounded. In addition, it also discusses the characteristic of the topic in the news headlines. The results show that news headlines consist of multiple language forms, including words, phrases, and sentences. Among them, the title in the form of sentence is more dominant. In terms of words, abbreviations, loanwords and new words are common in the headlines of People’s Daily News. Double quotation marks, question marks, exclamation marks, colons, commas, and dashes appear in the news headlines. Sometimes, punctuation also plays a certain rhetorical role. Metaphors include similes and metaphors, metonymy, analogy, antithesis, quotation, allusions, rankings, questionings. Also, rhetorical techniques are commonly used in news headlines. All of this is designed to make headlines more appealing to readers and to guide them through the newspaper.

We also investigate and analyze the current situation of the translation of news headlines in People’s Daily. The results suggest that the translators have adopted literal translation, free translation, addition translation, reduction translation and transformation in the translation process. Most of the translations can meet the requirements of information transmission, but some have not successfully conveyed the content and form of the original text.

 1. Applicability: Based on the results of the study, this article also relates to the reading and translation of newspapers and periodicals in Chinese teaching in Vietnam, and puts forward some suggestions of providing some useful reference materials for Chinese teaching in Vietnam.
 2. Subsequent research directions: Studying the characteristics of the title language in Vietnamese, comparing the characteristics of the title language of Chinese and Vietnamese newspapers.
 3. Published works related to the dissertation:

(1) Nguyen Thi Phuong (2016), Question mark in tittles of Vietnamese articles, Journal of Language and Life Linguistic Society of Vietnam, May 7 (249), ISSN 0868-3409: P80-83.

(2) Nguyen Thi Phuong (2018). Using rhetorical devices in article headlines in Chinese, Journal of Language and Life Linguistic Society of Vietnam, May 5 (272), ISSN 0868-3409: P90-95.

(3) Nguyen Thi Phuong (2018) 汉语闻标题词汇特点, 2018 International graduate research symposium proceedings, ISBN 978-604-62-6097-4: p536-546.

(4) Nguyen Thi Phuong (2019) Rhetorical devices used in news headlines in Chinese and Vietnamese, Journal of Military Foreign Language Studies, September 21, (ISSN 2525-2232): p92-97.

Ha Noi, 31st December 2019

      PhD Candidate

 Nguyen Thi Phuong

 Thông tin luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh, xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Trung Quốc, xin xem tại đây!

Trân trọng kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!

Trân trọng!