Thông báo về Hội nghị Giới thiệu Bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại ĐHQGHN (VNU Tests) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Hội nghị Giới thiệu Bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại ĐHQGHN (VNU Tests)

THÔNG BÁO
Tổ chức Hội nghị Giới thiệu Bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội (gọi tắt VNU Tests)

Thời gian, địa điểm:
Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Địa điểm: Tầng 1, Hội trường Sunwah, Trường ĐHNN, ĐHQGHN
Hạn xác nhận tham gia Hội nghị đến hết ngày 3/12/2023.
Link xác nhận tham gia Hội nghị: https://bit.ly/VNUtest