Khoa Sau Đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Khoa Sau Đại học

Giới thiệu Khoa Sau Đại học

KHOA SAU ĐẠI HỌC Sau hơn 20 năm ra đời, Khoa Sau Đại học (Faculty of Graduate Studies) đã có những đóng góp to lớn trong sự phát triển chung của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. 1.Giới thiệu