20192020.tuan37 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20192020.tuan37

Vài nét về Chi bộ Phòng HCTH-HTPT

Chi bộ Phòng HCTH-HTPT là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. 1.Giới thiệu chung: Chi bộ Phòng HCTH-HTPT là chi bộ ghép, gồm đảng viên của 02 Phòng: Hành chính Tổng hợp

Vài nét về Chi bộ Phòng Quản trị

Chi bộ Phòng Quản trị là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. 1.Giới thiệu chung: Chi bộ Quản trị là Chi bộ ghép gồm 2 đơn vị: Phòng Quản trị và Trung