Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Ban hành kèm Quyết định số 2559 /QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2559_Ban hành chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo_6.8.2021