PGS. TS. Võ Đại Quang – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS. TS. Võ Đại Quang – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh

1.Tóm tắt quá trình học tập và công tác

PGS.TS.Võ Đại Quang tham gia giảng dạy bậc đại học và sau đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học khác trong toàn quốc từ năm 1978. Từ năm 2002 đến năm 2012 ông tham gia công tác quản lý với chức danh Phó trưởng phòng, Trưởng phòng – Phòng Khoa học & Công nghệ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay, PGS. TS. Võ Đại Quang là Giảng viên cao cấp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Các môn học ông đã đảm nhiệm giảng dạy là Ngữ dụng học, Ngữ nghĩa học, Nhập môn Ngôn ngữ học tiếng Anh, Các nguyên tắc ngữ âm và âm vị học tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng, Giao tiếp giao văn hóa. Ngoài công việc giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, ông tham gia hoạt động chuyên môn tại nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu, nhiều cơ quan ở Hà Nội và các địa phương khác với tư cách là chuyên gia tư vấn – thẩm định về tiếng Anh.

2. Liên hệ

  • Tel: 0903410341
  • E-mail: vodaiquang8@gmail.com

3. Hướng nghiên cứu

Ngữ dụng học, ngữ nghĩa học, Các nguyên tắc Ngữ âm và Âm vị học tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng, Giao tiếp Giao văn hóa, Nhập môn ngôn ngữ học tiếng Anh.

4. Đề tài nghiên cứu

Đề tài NCKH cấp ĐHQG (Tương đương cấp Bộ):

 (i) Nghiên cứu đối chiếu các kiểu loại câu hỏi chính danh trong tiếng Anh và tiếng Việt. Mã số QN. 00. 03 (Năm 2001).

 (ii) Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện ngữ dụng bổ trợ trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt. Mã số QN. 03. 03 (Năm 2003).

 (iii) Nghiên cứu một số phương tiện biểu đạt nghĩa liên nhân trong câu hỏi chính danh, câu tường thuật tiếng Anh và tiếng Việt. Mã số CB. 03.33 (Năm 2006).

 (iv) Nghiên cứu một số phương tiện biểu đạt nghĩa tình thái trong câu-phát ngôn tiếng Anh và tiếng Việt. Mã số: QN. 07. 05   (Năm 2007)

(v) Nghiên cứu một số phương tiện biểu đạt nghĩa tình thái phủ định trong câu – phát ngôn tiếng Anh và i tiếng Việt. Mã số: QN. 08.02   (Năm 2010)

Đề tài NCKH cấp cơ sở (Trường ĐHNN – ĐHQGHN):

 (vi) Âm vị học tạo sinh: Phân tích phái sinh và một số vấn đề âm vị học tiếng Anh. Mã số 01.N05/ KH-BD (Năm 2002).

5. Công bố chính

PGS.TS. Võ Đại Quang là tác giả và đồng tác giả của 3 sách chuyên khảo phục vụ đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, 10 giáo trình và sách tham khảo (lưu hành nội bộ), 24 bài báo đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành và 6 báo cáo khoa học trình bày tại các hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế.

Trong số 43 công trình khoa học của PGS. TS. Võ Đại Quang, những công trình nổi trội là:

(i) Võ Đại Quang (2005). Semantics. Hà Nội: NXB Văn hóa  Thông tin

(ii) Võ Đại Quang (2005). Một số vấn đề cú pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng và âm vi học. Hà Nội: NXB Văn hóa – Thông tin

(iii) Võ Đại Quang (2004). Lý thuyết thanh biến thể phạm trù: Một công cụ hữu hiệu trong phân tích cú pháp. Hà Nội: Tạp chí NGÔN NGỮ của Viện Ngôn ngữ học-Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Trang 53-62

(iv) Võ Đại Quang (2007). Tình thái trong câu-phát ngôn: Một số vấn đề lý luận cơ bản. Hà Nội: Tạp chí KHOA HỌC của ĐHQGHN, Số 3-2007, Trang 1-12

(v) Võ Đại Quang (2009). Một số phương tiện biểu đạt nghĩa tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt. Hà Nội: Nxb ĐHQHHN

(vi) Võ Đại Quang (2014). Đối chiếu câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa-ngữ dụng. Hà Nội: Nxb ĐHQGHN

(vii) Võ Đại Quang (2018). Intonational Phonology: a Sketch for English Intonation. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Số 11B (279)2018, Trang 10-15; ISSN 0868-3409

(viii) Võ Đại Quang 92018). Các đường hướng xác lập cấu trúc âm vị học. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 34, Số 6 (2018), Trang 1-11, ISSN2525-2445

 (ix) Võ Đại Quang (2006). Nghiên cứu một số phương tiện biểu đạt nghĩa liên nhân trong câu hỏi chính danh, câu tường thuật tiếng Anh và tiếng Việt. Hà Nội: Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN (tương đương cấp Bộ), Mã số CB. 03.33

(x) Võ Đại Quang (2010). Nghiên cứu một số phương tiện biểu đạt nghĩa tình thái phủ định trong câu – phát ngôn tiếng Anh và  tiếng Việt. Hà Nội:  Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN (tương đương cấp Bộ), Mã số: QN. 08.02