Một số văn bản mới ban hành tháng 8/2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Một số văn bản mới ban hành tháng 8/2023

Tháng 8/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ,… đã ban hành một số văn bản mới trong lĩnh vực giáo dục, trường Đại học Ngoại ngữ trân trọng giới thiệu đến thầy, cô và người học nội dung chính các văn bản như sau:

 1. Thông tư số 12/2023/TT-BNV Bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
  Nội dung chủ yếu: Bãi bỏ toàn bộ 10 Thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
  Ngày ban hành: Ngày 08 tháng 8 năm 2023
  Hiệu lực thi hành: Ngày 23 tháng 8 năm 2023
  >>> Xem toàn văn tại đây: Toàn văn
 2. Quyết định số 2231/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, lĩnh vực giáo dục đại học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Nội dung chủ yếu: Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thủ tục Đăng ký, xác nhận Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học công bố tại Quyết định 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Ngày ban hành: Ngày 03 tháng 8 năm 2023
  Hiệu lực thi hành: Ngày 01 tháng 12 năm 2023
  >>> Xem toàn văn tại đây: Toàn văn
 3. Quyết định số 2344/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Nội dung chủ yếu: Văn bản quy định về thủ tục xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thủ tục công nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Theo đó, Đại học quốc gia chủ động phân chia các đơn vị thành viên thành các cụm thi đua, bình xét 01 đơn vị dẫn đầu từng cụm thi đua để đề nghị Bộ trưởng xét, tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Ngày ban hành: Ngày 03 tháng 8 năm 2023
  Hiệu lực thi hành: Ngày 01 tháng 12 năm 2023
  >>> Xem toàn văn tại đây: Toàn văn
 4. Quyết định 2457/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 – 2024 của ngành Giáo dục
  Nội dung chủ yếu: Kế hoạch bao gồm những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:
  – Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục
  – Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
  – Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp
  – Bố trí, phân bổ ngân sách nhà nước và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục
  – Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh
  – Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh
  – Quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo
  – Hội nhập quốc tế trong giáo dục
  – Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành
  – Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
  – Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành
  – Tăng cường công tác truyền thông giáo dục
  Ngày ban hành: Ngày 23 tháng 8 năm 2023
  Hiệu lực thi hành: Ngày 23 tháng 8 năm 2023
  >>> Xem toàn văn tại đây: Toàn văn

Phòng Thanh tra và Pháp chế