LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 TỪ NGÀY 10.4.2017 ĐẾN NGÀY 16.4.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 TỪ NGÀY 10.4.2017 ĐẾN NGÀY 16.4.2017

THỨ HAI, 10.4.2017

THỨ BA, 11.4.2017

8h00 -10h00 tại phòng 301, A1: Họp bàn công tác tổ chức Ngày hội sáng tạo – Khoa học – Khởi nghiệp.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Phòng KHCN, ông Vũ Văn Hải (Trưởng phòng CT&CTHSSV), ông Nguyễn Hoàng Giang (Bí thư Đoàn TN), bà Dương Khánh Linh (Phó Giám đốc TT.CNTT-TT&HL).

8h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Hồng Duyên, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 467/QĐ-ĐHNN ngày 02/3/2017 của Hiệu trưởng.

THỨ TƯ, 12.4.2017

THỨ NĂM, 13.4.2017

8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.

8h00 -10h00 tại phòng 410, A1: Họp Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia 2017.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Phòng KHCN, Ban tổ chức Hội thảo theo Quyết định số 353/QĐ-ĐHNN ngày 10/2/2017 của Hiệu trưởng.

8h30-11h30 tại phòng 101, A3: Hội đồng thẩm định đề cương trong chương trình biên phiên dịch tiếng nước ngoài (HP Lý luận biên phiên dịch, Các vấn đề ngôn ngữ trong dịch thuật, Biên dịch văn học).

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 639/QĐ-ĐHNN ngày 07/4/2017 của Hiệu trưởng.

10h00 -11h00 tại phòng 410, A1: Họp Trưởng tiểu ban Hội thảo Quốc gia 2017.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Phòng KHCN, Trưởng các tiểu ban.

 THỨ SÁU, 14.4.2017

8h00 -10h00 tại phòng 301, A1: Họp Ban tổ chức Ngày hội sáng tạo – Khoa học – Khởi nghiệp.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Phòng KHCN và Ban tổ chức Ngày hội sáng tạo – Khoa học – Khởi nghiệp theo Quyết định số 571/QĐ-ĐHNN ngày 24/3/2017 của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Phòng KHCN thực hiện Công văn số 1140/ĐHQGHN-KHCN về việc cung cấp thông tin về tình hình hợp tác KH&CN với CHLB Đức, hạn báo cáo trước 16h00 ngày 10/4/2017.
  2. Phòng TCCB thực hiện Công văn số 1144/ĐHQGHN-TCCB về việc góp ý cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục đại học công lập, hạn góp ý trước ngày 11/4/2017.
  3. Phòng CTHSSV đầu mối phối hợp với phòng TCCB, HTPT, QT thực hiện Công văn số 1147/ĐHQGHN-CTHSSV về việc thống kê số liệu, tình hình thực hiện kế hoạch liên tịch 286/2011, hạn nộp báo cáo trước 10h ngày 11/4/2017; Thực hiện Công văn số 1088/ĐHQGHN-CTHSSV về việc học bổng Kumho Asian học kỳ 2 năm học 2016-2017, hạn nộp danh sách và hồ sơ trước ngày 14/4/2017.