[Infographic] Đại hội lần thứ VIII của Đảng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Đại hội lần thứ VIII của Đảng

NDO – Đại hội lần thứ VIII của Đảng được tổ chức từ ngày 28/6 đến 1/7/1996 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đảng viên đại diện cho gần 2 triệu 130 nghìn đảng viên trong cả nước.