Hướng dẫn tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

HƯỚNG DẪN

Tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Công văn số 197 – CV/TCĐU ngày 01/07/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội và Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 17/6/2022 của Ban Tổ chức Thành ủy về triển khai hướng dẫn đại hội chi bộ thuộc đảng bộ có sở nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường hướng dẫn tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW, các hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy ĐHQGHN về đại hội đảng bộ các cấp; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đoàn kết trong đơn vị và niềm tin của quần chúng đối với Đảng.
 2. Xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của ban chấp hành chi bộ trên tinh thần đánh giá đúng, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025 sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.
 3. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo, quản lý các đơn vị và các đoàn thể. Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

II.NỘI DUNG

 1. Nội dung Đại hội chi bộ:

1.1. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025.

1.2. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 (đối với chi bộ có chi ủy).

1.3. Bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 1. Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện

2.1. Báo cáo chính trị: Báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tiễn; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và đơn vị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng…chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, các Nghị quyết TW, Thành ủy, và cấp ủy mới ban hành có tính khả thi cao.

2.2. Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy

Báo cáo kiểm điểm phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua; kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XI, XII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải cầu thị, khiêm tốn để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

          Đối với những chi bộ không có chi ủy, nội dung kiểm điểm của bí thư, phó bí thư chi bộ có thể viết chung vào Báo cáo chính trị.

3. Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ

3.1. Tiêu chuẩn nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư

   Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung đối với cấp ủy được nêu trong chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Trong đó cần nhấn mạnh tiêu chuẩn về lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong nhân dân, khả năng đoàn kết, quy tụ; có sức khỏe và phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…

Nhân sự về bí thư, phó bí thư chi bộ phải tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, lối sống, uy tín, có kinh nghiệm, năng lực thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tín nhiệm.

Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

3.2. Về độ tuổi tham gia cấp ủy

Các đồng chí lần đầu tham gia cấp uỷ nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ (30 tháng). Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ trở lên.

3.3. Về cơ cấu, số lượng

Cơ cấu: các cấp ủy cần có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị. Căn cứ tình hình cụ thể cấp ủy câp trên chỉ đạo phù hợp, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, có năng lực, có uy tín để đảm bảo tính kế thừa, tạo nguồn cán bộ lâu dài; cơ bản thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng đơn vị.

Số lượng: Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức tiến hành bầu bí thư chi bộ; nếu cần bầu 1 phó bí thư. Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên được bầu Ban chi ủy; bầu bí thư, phó bí thư chi bộ trong số các ủy viên Ban chi ủy.

III. QUY TRÌNH NHÂN SỰ

 1. Về số dư và quy trình nhân sự cấp ủy

1.1. Về số dư

Việc giới thiệu nhân sự tham gia ban chi ủy khóa mới phải đảm bảo số dư từ 10-15% (01 đồng chí). Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có từ 02 người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì xem xét đưa cả vào danh sách để giới thiệu với đại hội.

1.2. Về quy trình nhân sự

Thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử ban chi ủy, bí thư, phó bí thư trước; sau khi xác định được số lượng tái cử mới tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí lần đầu tham gia ban chi ủy, bí thư, phó bí thư.

1.2.1 Đối với các đồng chí tái cử cấp ủy

Bước 1: Hội nghị chi ủy (lần 1), nơi không có chi ủy là bí thư, phó thư

Trên cơ sở danh sách các đồng chí chi ủy đương nhiệm, ban chi ủy (nơi không có chi ủy là bí thư, phó bí thư) rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách chi ủy, bí thư, phó bí thư đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Bước 2: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu bằng phiếu kín theo danh sách nhân sự tái cử đã được thông qua ở Bước 1. Thành phần: Ban chi ủy, nơi không có chi ủy là bí thư, phó bí thư; Trưởng, Phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn, bí thư chi đoàn, Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn trực thuộc Khoa đào tạo; Tổ trưởng, Tổ phó Bộ môn (là đảng viên).

         Bước 3: Hội nghị chi ủy (lần 2); nơi không có chi ủy là bí thư, phó thư

Trên cơ sở kết quả giới thiệu ở bước 2, chi ủy xem xét, bỏ phiếu kín thông qua danh sách nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025.

Bước 4: Hội nghị chi bộ

Chi bộ thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025.

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn: Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập ở các bước (riêng ở bước 2 – hội nghị cán bộ chủ chốt, tính trên số đại biểu có mặt); kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị.

   1.2.2. Đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy

   Bước 1: Hội nghị chi ủy (lần 1), nơi không có chi ủy là bí thư, phó thư

   Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; căn cứ trên cơ sở danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025; ban chi ủy, nơi không có chi ủy là bí thư, phó bí thư tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách dự kiến những nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

   Bước 2: Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu bằng phiếu kín theo danh sách đã được hội nghị ở Bước 1 thông qua. Thành phần: chi ủy, nơi không có chi ủy là bí thư, phó bí thư; Trưởng, Phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn, bí thư chi đoàn, Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn trực thuộc Khoa đào tạo; Tổ trưởng, Tổ phó Bộ môn (là đảng viên).

– Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn:

+ Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị Bước 1 thông qua hoặc giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

+ Riêng đối với các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ thì giới thiệu 01 người cho 01 chức danh.

+ Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý từ 30% trở lên tổng số đại biểu có mặt và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư 10 – 15%). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

Bước 3: Hội nghị chi bộ (lần 1); nơi không có chi ủy là bí thư, phó bí thư

Trên cơ sở kết quả giới thiệu ở bước 2, chi ủy giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

– Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn:

+ Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị Bước 2 thông qua hoặc giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý từ 50% trở lên tổng số đại biểu có mặt và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư 10 – 15%). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

Bước 4: Hội nghị chi ủy (lần 2); nơi không có chi ủy là bí thư, phó bí thư

Trên cơ sở kết quả giới thiệu ở bước 3, chi ủy xem xét, bỏ phiếu kín thông qua danh sách nhân sự để lấy ý kiến giới thiệu tại hội nghị chi bộ lần 2.

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn:

– Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ở bước 2, bước 3 giới thiệu.

– Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% trở lên tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư 10-15%). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

   Bước 5: Hội nghị chi bộ (lần 2): Thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025.

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

– Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được giới thiệu ở bước 4.

– Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% trở lên tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư 10 – 15%). Trường hợp có hai người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lựa chọn nhân sự do bí thư chi bộ giới thiệu (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

Chi ủy tổng hợp kết quả kiểm phiếu tại các bước nêu trên, xây dựng Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ (Danh sách dự kiến nhân sự cấp ủy, thời gian đại hội) (Mẫu 1) gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 31/8/2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy duyệt đại hội.

V. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ

 1. Thời gian tổ chức đại hội

– Ban chi ủy các chi bộ căn cứ tình hình đơn vị để phân công các đồng chí trong chi ủy hoặc đảng viên trong chi bộ chuẩn bị tổ chức, giúp việc đại hội.

– Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn, phối hợp với các chi bộ thống nhất lịch duyệt đại hội và tổ chức đại hội để đăng ký lịch công tác của Nhà trường. Thời gian hoàn thành đại hội các chi bộ trước ngày 15/9/2022.

 1. Công tác bầu cử

Thực hiện nghiêm túc theo Quy chế bầu cử trong Đảng (Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 29/6/2014).

 1. Chương trình, trang trí tổ chức đại hội chi bộ

Được thực hiện theo Mục 14, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư.

 1. Hoàn chỉnh hồ sơ đại hội (có các mẫu kèm theo) gửi về Văn phòng Đảng ủy chậm nhất là 3 ngày sau khi tổ chức đại hội. Hồ sơ bao gồm:

– Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm trình đại hội;

– Nghị quyết đại hội;

          – Tờ trình đề nghị chuẩn y ban chi ủy0, bí thư, phó bí thư chi bộ.

          – Danh sách trích ngang ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ

          – Biên bản tổ chức đại hội chi bộ.

          – Biên bản bầu ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các tổ chức đảng được phân công phụ trách.
 2. Căn cứ Hướng dẫn này, các chi bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ và gửi báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng ủy). Văn phòng Đảng ủy tổng hợp kế hoạch đại hội các chi bộ, báo cáo Ban Thường vụ để phân công các đại biểu tham dự đại hội các chi bộ.
 3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường chủ trì chỉ đạo, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; phối hợp với các tổ chức đảng, đoàn thể, đơn vị liên quan nắm chắc tình hình, tư tưởng của đảng viên, viên chức, người lao động và người học trước, trong và sau đại hội chi bộ. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức viết, đăng tải các tin, bài viết về đại hội; vận động đảng viên, viên chức, người lao động và người học tích cực tuyên truyền, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên internet, mạng xã hội.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy chuẩn bị maket đại hội; các phòng chức năng chuẩn bị địa điểm tổ chức đại hội, hòm phiếu, âm thanh, đĩa nhạc nghi lễ đại hội.

 1. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục tổ chức đại hội chi bộ; hướng dẫn xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu dự đại hội và nhân sự được giới thiệu bầu vào cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
 2. Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị nội dung các báo cáo trình đại hội; hướng dẫn thu, lập hồ sơ và lưu hồ sơ, kết quả đại hội chi bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường quán triệt, triển khai thực hiện hướng dẫn này nghiêm túc, đúng thời gian quy định.