Hội thảo giáo dục Nhật Bản tại Hà Nội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội thảo giáo dục Nhật Bản tại Hà Nội

Hội thảo giáo dục Nhật Bản tại Hà Nội vào ngày 7/10/2018