Họp rà soát công tác đảm bảo vệ sinh và cảnh quan tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Họp rà soát công tác đảm bảo vệ sinh và cảnh quan tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Họp rà soát công tác đảm bảo vệ sinh và cảnh quan tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN vào ngày 25/9/2018.