PGS. Lâm Quang Đông  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS. Lâm Quang Đông 

Phòng Khoa học – Công nghệ / Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

pgs-lamquangdong

PGS.TS. Lâm Quang Đông hiện là Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ kiêm Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài sau khi kết thúc nhiệm kỳ Trưởng Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. PGS.TS. Lâm Quang Đông đã giảng dạy tiếng Anh bậc đại học từ năm 1989, và sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh cho người phi bản ngữ (TESOL) tại Đại học Boston, Hoa Kỳ năm 1995, ông bắt đầu tham gia đào tạo bậc sau đại học. Ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN năm 2007 và được phong Phó Giáo sư năm 2013.

Các môn học ông đã đảm nhiệm giảng dạy gồm Tiếng Anh phổ thông, Tiếng Anh chuyên ngành, Ngữ pháp tiếng Anh, Nhập môn văn hoá Anh-Mỹ, Lý luận về học tập và thụ đắc ngôn ngữ, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho người phi bản ngữ, Thiết kế chương trình và tài liệu dạy-học tiếng Anh, Ngôn ngữ học đại cương, Ngữ nghĩa học và Ngôn ngữ học tri nhận.

Lĩnh vực nghiên cứu

Ngôn ngữ học đại cương; Ngữ nghĩa học; Ngôn ngữ học tri nhận; Dịch thuật

Đề tài nghiên cứu

Đã hoàn thành, nghiệm thu

1. Đề tài quốc tế do Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc KFAS tài trợ Giáo dục tiếng Anh: phương pháp và chính sách ở Hàn Quốc và bài học đối với Việt Nam, Seoul, 2012.
2. Đề tài cấp ĐHQGHN Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu có kết cấu vị từ chuỗi tiếng Việt và kết cấu tương ứng trong tiếng Anh, Hà Nội, 2013.

Công bố chính

1. Giáo trình Tiếng Anh dành cho sinh viên Luật (chủ biên), NXB ĐHQGHN, 2002.
2. Chuyên khảo Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu với nhóm vị từ trao/tặng (trong tiếng Anh và tiếng Việt), NXB Khoa học xã hội, 2008.
3. “Về sự hiện diện/không hiện diện của giới từ “cho” trong câu chứa vị từ có ý nghĩa cho/tặng”, Ngôn ngữ, số 12, tr. 26-33, 2005.
4. “Phương pháp nhận diện vai nghĩa của các tham thể trong cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu với vị từ đa trị như ‘cho, tặng, gửi’”, Ngôn ngữ số 7, tr.49-58, 2006.
5. “Một số đặc điểm văn hoá, tâm lý và tính cách dân tộc trong tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam”, Ngôn ngữ số 7, tr. 33-43, 2008.
6. “Về cách xác định cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu đa động từ trong tiếng Anh và tiếng Việt”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN số 27, tr.143-150, 2011.
7. “Giảng dạy tiếng Anh không chuyên: biến chuyển và định hướng”, Ngôn ngữ và Đời sống số 11, tr.1-5, 2014.
8. “Chuyển dịch kết cấu vị từ chuỗi và/hoặc kết cấu đa động tiếng Việt sang tiếng Anh”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu nước ngoài 31 (4), tr. 1-10, 2015

Các bài báo:

 1. Một số đặc thù của kết cấu vị từ chuỗi tiếng Việt
 2. Phần mềm học tiếng anh edo với việc tự học của sinh viên khi chuyển đổi sang học chế tín chỉ
 3. Quá trình tư duy ở người lớn học ngoại ngữ: một trường hợp điển cứu Mental Processes Among Adult Foreign Language Learners: A Case Study
 4. Vietnamese and Korean – More Alike Than Different (2)
 5. Giáo dục tiếng Anh: Chính sách, Phương pháp ở Hàn Quốc và Bài học đối với Việt Nam
 6. Some Relevant Terms in the Study of Vietnamese Serial Verb Constructions
 7. Về sự hiện diện/không hiện diện của giới từ cho trong câu chứa vị từ có ý nghĩa cho/tặng
 8. Về cách xác định cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu đa động từ trong tiếng Anh và tiếng Việt
 9. Giới từ cho và của với vai nghĩa của một số tham thể trong cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu với vị từ đa trị mua
 10. Gender Equity in Education: Some Highlights of the Current Situation in Vietnam
 11. Sự chênh nghĩa giữa vị từ đơn tiếng Anh và vị từ chuỗi tiếng Việt và thất thoát nghĩa khi dịch
 12. Về tính chuyên nghiệp của nghề dịch thuật
 13. Một số đặc điểm văn hoá, tâm lý và tính cách dân tộc Trong tục ngữ anh và tục ngữ Việt Nam
 14. Đề xuất tiêu chí tuyển chọn và đào tạo sinh viên phiên dịch
 15. Nghĩa liên hội và thái độ xã hội trong sử dụng ngôn ngữ
 16. “Cho” in vietnamese and its english translations – a contrastive account
 17. Phương pháp nhận diện vai nghĩa của các tham thể trong cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu với vị từ đa trị như cho, tặng, gửi
 18. Translation of Vietnamese Serial Verb Constructions (SVCs) and/or Multi-verb Constructions into English
 19. Một số thao tác tư duy trong kĩ năng đọc hiểu

 

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Trưởng phòng kiêm Tổng biên tập

Địa chỉ: Phòng Khoa học – Công nghệ/Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài – P310 A1, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN – Số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84)913323447 / 0913323447

Email: lamquangdong@vnu.edu.vn / volamthudong@gmail.com

Kinh nghiệm (quá trình) công tác

Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
1989 – 1995 Giảng viên Khoa Tiếng nước ngoài Đại học Tổng hợp Hà Nội
1995 đến 2009 Giảng viên Bộ môn Tiếng nước ngoài Trường Đại học KHXH & NV, ĐHQGHN
2009 đến 2014 Giảng viên Khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
2014 đến nay Trưởng phòng

kiêm Tổng biên tập

Phòng Khoa học – Công nghệ

Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN