[Giới thiệu] CLB Karate – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội