(Clip 11) Ngoại ngữ 2 của Chương trình CLC 23 Ngôn ngữ Đức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội