(Clip 21) Tỉ lệ có việc làm, thống kê lương bổng của SV ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội