(Clip 11) Tư vấn về những hoạt động nên để trong bộ hồ sơ thực tập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội