(Clip 1) Tọa đàm: Hồ sơ thực tập – Giá trị thương hiệu của sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 1) Tọa đàm: Hồ sơ thực tập – Giá trị thương hiệu của sinh viên

Ý nghĩa của hồ sơ thực tập, giới thiệu hồ sơ thực tập mẫu