[Infographic] Thông tin về Chương trình đào tạo Liên kết Quốc tế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Thông tin về Chương trình đào tạo Liên kết Quốc tế

Chương trình đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGH năm 2021: http://fle.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-sinh/lkqt/

 

Thông tin học bổng ngành Kinh tế – Tài chính: http://fle.ulis.vnu.edu.vn/hoc-bong-sinh-vien-tuong-lai/