(7.1.2021) BAN HÀNH HƯỚNG DẪN MỚI VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC KẾT NẠP ĐẢNG TRONG SINH VIÊN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(7.1.2021) BAN HÀNH HƯỚNG DẪN MỚI VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC KẾT NẠP ĐẢNG TRONG SINH VIÊN

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC KẾT NẠP ĐẢNG TRONG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN

(Kèm theo Kết luận số 142-KL/ĐU ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN)

 Phần I. Tiêu chuẩn

1.1. Tiêu chuẩn chung

– Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi trở lên;

– Thừa nhận và tự nguyện;

– Thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng;

– Ưu tú, được tập thể tín nhiệm;

– Lý lịch rõ ràng, không vi phạm các điều kiện do Trung ương quy định, đã được thẩm tra xác minh;

– Phải có giấy chứng nhận học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” và tự nguyện viết đơn xin vào Đảng.

1.2. Tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên là sinh viên

Ngoài các tiêu chuẩn chung nêu trên, sinh viên kết nạp đảng cần có tiêu chuẩn sau:

– Có quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Ngoại ngữ 01 năm và đến năm thứ hai mới xem xét, kết nạp đảng.

– Có điểm trung bình chung các học kỳ từ loại khá trở lên và là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội có thành tích trong học tập, NCKH và tích cực tham gia hoạt động lớp, đoàn thể.

Phần II. Thủ tục và quy trình xét kết nạp đảng

  1. Hồ sơ xét kết nạp gồm:

 (1) Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;

 (2) Đơn xin vào Đảng viết tay;

  (3) Lý lịch của người xin vào Đảng và các văn bản thẩm tra kèm theo;

  (4) Giấy giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công;

  (5) Biên bản họp nhận xét của Chi đoàn, Liên Chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở; Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) vào Đảng của BCH Chi đoàn, Liên Chi đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

 (6) Bảng điểm của quá trình học tập từ khi vào trường đến thời điểm xét kết nạp (tính bình quân);

 (7) Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào đảng;

 (8) Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ.

  1. Quy trình xét kết nạp Đảng

2.1. Bồi dưỡng nhận thức Đảng

Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do Đảng ủy ĐHQGHN cấp hoặc nơi có thẩm quyền tương đương. Giấy chứng nhận có thời hạn là 60 tháng kể ngày ghi trong giấy chứng nhận.

2.2. Giới thiệu Đoàn viên ưu tú

– Họp Chi đoàn: Chủ tọa là Bí thư Chi đoàn (trường họp họp xét Bí thư thì Phó Bí thư là Chủ tọa) và Thư kí, có đại diện BCH Liên chi đoàn dự. Số lượng Đoàn viên tham gia họp phải từ 2/3 số lượng Đoàn viên của Chi đoàn trở lên.

***Yêu cầu về hồ sơ: Báo cáo thành tích cá nhân của ĐVƯT có nguyện vọng, Biên bản họp và NQ giới thiệu ĐVƯT vào Đảng của Chi đoàn.

– Họp Liên Chi đoàn: Chủ tọa là Bí thư Liên chi (trường họp họp xét Bí thư thì Phó

Bí thư là Chủ tọa) và Thư kí, có đại diện BCH Đoàn trường dự.

***Yêu cầu hồ sơ: Hồ sơ gửi lên từ các Chi đoàn, trích ngang thành tích của các ĐVƯT, Biên bản họp Liên Chi đoàn, Đơn xin vào Đảng viết tay, Nghị quyết giới thiệu ĐVƯT của BCH Liên Chi đoàn.

– Họp BCH Đoàn Trường xét, có chủ tọa là Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn trường.

– Văn phòng Đoàn Trường làm công văn giới thiệu ĐVƯT gửi về các Chi ủy 03 đợt/1 năm (tháng 3, 6, 9) để theo dõi, bồi dưỡng, phát triển đảng.

2.3. Xét kết nạp Đảng

– Chi ủy phân công Đảng viên hướng dẫn quần chúng được xét kết nạp Đảng.

– Người xin vào đảng khai Sơ yếu lý lịch và viết đơn xin vào Đảng.

– Đảng viên hướng dẫn đi thẩm tra lý lịch; viết Giấy giới thiệu.

– Chi bộ họp xét kết nạp quần chúng, tổng hợp ý kiến nhận xét và ra Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên.

– Chi ủy thông báo với Đoàn Thanh niên Trường các trường hợp đã được chi bộ họp xét.

– BCH Đoàn trường họp xét các trường hợp đã được thẩm tra và ra Nghị quyết giới thiệu ĐVƯT đề nghị kết nạp.

– Chi bộ và Đoàn Thanh niên Trường hoàn thành hồ sơ kết nạp Đảng và gửi về Văn phòng Đảng ủy.

– Đảng ủy họp xét, sau đó Chi bộ tổ chức kết nạp đảng với các đồng chí được Đảng ủy thông qua.

2.4. Tổ chức lễ kết nạp

Khi có Quyết định kết nạp Đảng viên của Đảng ủy, chi bộ tổ chức lễ kết nạp  Đảng không quá 30 ngày, kể từ ngày ghi trong Quyết định.

Trang trí lễ kết nạp đảng viên: các chi bộ tổ chức lễ kết nạp tại các Phòng họp nhà A1 (phòng họp đã chuẩn bị khánh tiết cho lễ kết nạp).

        Chương trình buổi lễ kết nạp:

+ Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Đại diện chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng;

+ Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ;

+ Đại diện Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và chuyển đảng viên dự bị cho chi bộ sinh viên (chi bộ mời đại diện chi bộ sinh viên tham dự). Chi bộ sinh viên phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị;

+ Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến (nếu có);

+ Bế mạc ((hát Quốc ca, Quốc tế ca).