06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 – 2022 của Trường ĐHNN, ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội