Giới thiệu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

   Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1276/QĐ-ĐHNN về việc Ban hành Quy chế tạm thời thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cán bộ Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

   Quy chế được triển khai từ ngày 03/06/2019 qua Bộ phận Hành chính Một cửa, Phòng Hành chính Tổng hợp (tầng 1, nhà A1). Quy chế bao gồm 40 thủ tục hành chính liên quan tới 03 lĩnh vực công tác: hành chính tổng hợp, tổ chức cán bộ và khoa học công nghệ, trong đó có: 05 thủ tục liên quan đến công tác hành chính, 22 thủ tục liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và 13 thủ tục liên quan đến công tác khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, một số thủ tục liên quan đến 03 lĩnh vực này cũng sẽ được tiếp nhận và giải quyết qua hộp thư điện tử: ulisfasttrack@vnu.edu.vn.

   Sự ra đời của Bộ phận Hành chính Một cửa dành cho cán bộ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN là bước tiến mới trong việc cải cách các thủ tục hành chính mà Nhà trường đã thực hiện trong nhiều năm trở lại đây.

   Hy vọng trong thời gian tới, việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với cán bộ trong Trường sẽ được tiến hành nhanh gọn, hiệu quả và thuận lợi hơn.

  • Quyết định về việc ban hành quy chế tạm thời về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ---> Xem tại đây
  • Quy chế tạm thời về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ---> Xem tại đây