Thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học chính quy 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học chính quy 2020

Các thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học chính quy vào Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020.