Thông báo về việc tổ chức lớp Dự bị Tiến sĩ tại Hải Phòng năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội