Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017 như sau:

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 và Quyết định số 4280/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Quy định về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4299/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/10/2015 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 số 1888/HD-ĐHQGHN ban hành ngày 06/06/2017 của Giám đốc ĐHQGHN;

Trường ĐHNN-ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017