CÁC KHẢO SÁT NĂM HỌC 2019-2020 (SURVEYS OF AY 19-20) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

CÁC KHẢO SÁT NĂM HỌC 2019-2020 (SURVEYS OF AY 19-20)

Trong năm học 2019-2020, trường ĐHNN thực hiện đổi mới hình thức khảo sát các bên liên quan. Thay vì làm theo các đợt tập trung với quy mô lớn như các năm học trước, hiện nay Nhà trường lấy ý kiến phản hồi theo từng chủ đề theo quy mô nhỏ hơn, cung cấp kết quả phản hồi nhanh hơn. Dưới đây là thông tin về các cuộc khảo sát đã được tiến hành (sẽ liên tục cập nhật khi có khảo sát mới được hoàn thành).

 1. Khảo sát độ hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công tại Trường ĐHNN năm 2019.
  1. Tóm tắt thông tin
  2. Báo cáo kết quả toàn trường ĐHNN
  3. Báo cáo kết quả Trường PT CNN
  4. Báo cáo kết quả Bộ môn Arap
 2. Khảo sát người học – giảng viên với học phần Nghiệp vụ Biên phiên dịch (Khoa Sư phạm tiếng Anh) Báo cáo kết quả
 3. Khảo sát người học – giảng viên với học phần Phiên dịch (Khoa Sư phạm tiếng Anh) Báo cáo kết quả
 4. Khảo sát chuyên gia nước ngoài đến thăm và làm việc tại ULIS (Guest satisfaction survey when working in ULIS): Phiếu hỏi/Evaluation form, Báo cáo kết quả (tiếng Việt), Báo cáo kết quả (tiếng Anh)/Report
 5. Khảo sát người học với học phần Tìm hiểu Cộng đồng châu Á: Báo cáo kết quả
 6. Khảo sát người học với học phần “Cơ sở văn hóa Việt Nam” (giảng dạy online): Báo cáo kết quả  
 7. Khảo sát người học với học phần “Cơ sở văn hóa Việt Nam”: Báo cáo kết quả
 8. Khảo sát người học với học phần “Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp”: Phiếu hỏi Báo cáo kết quả
 9. Khảo sát người học với học phần “Tâm lý học đại cương”: Phiếu hỏi Báo cáo kết quả
 10. Khảo sát người học với học phần “Kỹ năng học tập thành công ở bậc đại học”: Phiếu hỏi Báo cáo kết quả