CÁC KHẢO SÁT NĂM HỌC 2019-2020 (SURVEYS OF AY 19-20) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

CÁC KHẢO SÁT NĂM HỌC 2019-2020 (SURVEYS OF AY 19-20)

Trong năm học 2019-2020, trường ĐHNN thực hiện đổi mới hình thức khảo sát các bên liên quan. Thay vì làm theo các đợt tập trung với quy mô lớn như các năm học trước, hiện nay Nhà trường lấy ý kiến phản hồi theo từng chủ đề theo quy mô nhỏ hơn, cung cấp kết quả phản hồi nhanh hơn. Dưới đây là thông tin về các cuộc khảo sát đã được tiến hành (sẽ liên tục cập nhật khi có khảo sát mới được hoàn thành).

  1. Khảo sát người học với học phần “Cơ sở văn hóa Việt Nam”(giảng dạy online): Phiếu hỏi Báo cáo kết quả
  2. Khảo sát người học với học phần “Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp”: Phiếu hỏi Báo cáo kết quả
  3. Khảo sát người học với học phần “Tâm lý học đại cương”: Phiếu hỏi Báo cáo kết quả
  4. Khảo sát người học với học phần “Kỹ năng học tập thành công ở bậc đại học”: Phiếu hỏi Báo cáo kết quả