(Video) Tổng hợp biểu diễn tham luận theo hình thức sân khấu hóa Hội nghị viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học năm học 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Video) Tổng hợp biểu diễn tham luận theo hình thức sân khấu hóa Hội nghị viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học năm học 2021-2022

(Video) Tổng hợp biểu diễn tham luận theo hình thức sân khấu hóa Hội nghị viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học năm học 2021-2022

Biểu diễn tham luận Công tác Cơ sở vật chất và Tài chính
Biểu diễn tham luận Công tác Đào tạo
Biểu diễn tham luận Công tác Hợp tác phát triển
Biểu diễn tham luận Công tác Quản trị đại học
Biểu diễn tham luận Công tác Khoa học công nghệ
Biểu diễn tham luận Công tác Học sinh sinh viên
Tiết mục văn nghệ mở màn buổi biểu diễn tham luận theo hình thức sân khấu hóa