(Video) Điểm mới trong đào tạo thạc sĩ năm 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội