(Video) Bản tin nổi bật quý 4 năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội