(Video) Bản tin quý 1/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội