Nhà tài trợ UNC2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà tài trợ UNC2022

Nhà tài trợ Kim cương

Nhà tài trợ Vàng

Nhà tài trợ Bạc

Nhà tài trợ Đồng