TUẦN 44, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 44, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020

THỨ HAI, 27/4/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu họp rà soát công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX.

Thành phần tham dự: Tiểu ban phục vụ Đại hội; các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Dương Quỳnh Hoa và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác chuẩn bị đón học sinh, sinh viên trở lại Trường học tập.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học, Khoa ĐT&BDNN, P.CT&CTHSSV, Phòng Quản trị; Hiệu trưởng Trường THPT CNN và THCS NN; các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).

THỨ BA, 28/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông  họp thường trực Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT trong quản trị ĐH và tổ chức đào tạo.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, K.SĐH, K.ĐT&BDNN, TT.ĐBCL, P.KHTC, Phòng KHCN, P.CT&CTHSSV; Ban Thư ký.

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN” (Webinar 06).

Thành phần tham dự: Trưởng, Phó các đơn vị và đại biểu được mời.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về tuyển sinh lớp 6 năm 2020 Trường THCS NN.

Thành phần tham dự: BGH Trường THCS NN, các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.KT).

THỨ TƯ, 29/4/2020

 

8:00 – 8:30, tại P.410, A1

Họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu.

8:30 – 10:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.

THỨ NĂM, 30/04/2020

 

 

Nghỉ lễ “Ngày giải phóng miền Nam”.

THỨ SÁU, 01/5/2020

 

 

Nghỉ lễ “Ngày Quốc tế Lao động”.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Ngày 27/04/2020, 10:00 – 11:30, tại Studio: Tiếp nhận thiết bị thuộc Dự án đầu tư nâng cấp các phòng thí nghiệm chuyên đề theo hướng ứng dụng của ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).