TUẦN 42, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/04/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 42, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/04/2020

THỨ HAI, 13/4/2020

 

8:00 – 9:00, tại Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 11:00, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về xây dựng và phát triển kênh truyền thông ULIS TV.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Đào Quang Trung, Nguyễn Lệ Thủy (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH) và khách mời.

THỨ BA, 14/4/2020

 

10:30 – 12:00, tại Zoom Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN” (Webinar 02).

Thành phần tham dự: Trưởng, Phó các đơn vị và đại biểu được mời.

THỨ TƯ, 15/04/2020

 

9:00, trực tuyến

Hiệu trưởng dự họp về phương án tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2020 của ĐHQGHN.

8:00 – 12:00, tại Zoom Meeting (ID: 408-747-702)

PHT. Lâm Quang Đông dự họp chấm các công trình NCKH sinh viên cấp Trường.

Thành phần tham dự: Hội đồng giám khảo chấm công trình NCKH sinh viên cấp Trường theo Quyết định số 568/QĐ- ĐHNN; Đại diện ban chủ nhiệm các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc Trường, trợ lý NCKH SV; Giảng viên hướng dẫn và sinh viên có báo cáo; Cán bộ giảng viên và sinh viên quan tâm.

14:30 – 16:30, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long họp đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị mới thành lập.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT); Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị (P.TCCB); Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HTCH); Đỗ Hoàng Ngân (P.KHCN); Nguyễn Thành Công (P.TT&PC); Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL).

THỨ NĂM, 16/04/2020

 

10:30 – 12:00, tại Zoom Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN” (Webinar 03).

Thành phần tham dự: Trưởng, Phó các đơn vị và đại biểu được mời.

14:00 – 15:30, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự họp về công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy (theo Quyết định số 2820/QĐ-ĐHNN ngày 28/12/2019 của Hiệu trưởng) và khách mời.

THỨ SÁU, 17/04/2020

 

8:30 – 11:00, tại Teams Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn về ứng dụng MS.Teams trong quản trị đại học (Chuyên đề 02) cho cán bộ các đơn vị: các phòng, trung tâm, văn phòng Công đoàn, văn phòng Đoàn thanh viên, văn phòng các khoa và bộ môn trực thuộc.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên thuộc các đơn vị nêu trên.

(Nhóm Thư ký của Ban chỉ đạo ƯDCNNTT chuẩn bị nội dung tập huấn)

14:30 – 16:00, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác chuẩn bị hội thảo KHQG.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN; Lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL.

(Phòng KHCN chuẩn bị nội dung và mời các thành phần liên quan)

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC


  1. Thứ Bảy, 18/4/2020, 14:00 – 16:00
    , tại Zoom Meeting: Tọa đàm “Mindfulness: Ứng dụng trong công việc và cuộc sống”. Thành phần tham dự: Cán bộ đã đăng ký theo Thông báo số 312/TB-ĐHNN ngày 10/4/2020.