TUẦN 40, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/04/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 40, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/04/2020

 

THỨ HAI, 30/03/2020

 

8:00 – 9:30, tại Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng họp với lãnh đạo TT. Khảo thí và phòng Đào tạo.

THỨ BA, 31/03/2020

 

8:00 (cả ngày), tại P.209, A1

Hiệu trưởng tiếp CBVC, NLĐ.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng TTPC.

THỨ TƯ, 01/04/2020

 

8:30 – 10:00, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng họp với các Trưởng khoa đào tạo đại học chính quy.

Thành phần tham dự: Trưởng các khoa đào tạo đại học chính quy; Trưởng các Bộ môn: NN&VH Ả Rập, NN&VH Đông Nam Á, NN&VH Việt Nam, Tâm lý – Giáo dục học; Trưởng các đơn vị: P.KHCN, P.ĐT, P.CT&CTHSSV, TT.CNTT-TT&HL.

14:00 – 16:30, tại Zoom Meeting

Ban Giám hiệu dự tập huấn về Truyền thông số.

Thành phần tham dự: Ban Truyền thông tuyển sinh ĐH2020; Nhóm Thư ký của Ban chỉ đạo UDCNN; cán bộ làm công tác truyền thông các đơn vị (theo danh sách đăng ký).

THỨ NĂM, 02/04/2020

 

 

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

THỨ SÁU, 03/04/2020

 

8:30, tại Teams Meeting

Hiệu trưởng dự Hội nghị giao ban Quý II ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng HCTH.

8:30 – 10:30, tại Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông dự tập huấn ứng dụng MS Teams trong quản trị đại học cho các đơn vị: P.KHCN, P.HTPT, P.TTPC, TT.ĐBCL, TT.KT, K.ĐT&BDNN.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ các đơn vị có tên trên.

(Ban Thư ký chuẩn bị nội dung tập huấn)