TUẦN 13, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 13, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019

THỨ HAI, 23/9/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:45 – 11:45, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với BGH Trường THPT CNN về việc triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Phú Chiến, Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (CT CĐ Trường).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát chuẩn bị Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT).

THỨ BA, 24/9/2019

 

9:00 – 11:00, tại P.203, ĐHQGHN PHT. Ngô Minh Thủy tham dự đón tiếp và làm việc với đoàn Đại biểu các trường Đại học Liên bang Nga.
THỨ TƯ, 25/9/2019

 

8:30 – 10:00, tại P.301, A1 PHT. Ngô Minh Thủy, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long họp Đảng ủy Trường ĐHNN.Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.
  8:30, tại ĐHNN – ĐH Đà Nẵng Hiệu trưởng làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.

Thành phần tham dự: Các ông bà: Nguyễn Lân Trung (CT.HĐTVHT&PT); Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH); Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT); Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV); Nguyễn Hoàng Giang; Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN) và 20 Đại sứ sinh viên tiêu biểu.

THỨ NĂM, 26/9/2019

 

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với lãnh đạo Trung tâm Khảo thí về việc chuẩn bị cho HT Quốc tế về khảo thí.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trần Thị Hiền (TT.KT), Dương Anh Chiến (P.KHCN).

THỨ SÁU, 27/9/2019

 

8:00, tại Hải Phòng Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 của Trường ĐHNN-ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Theo Thông báo số 1082/TB-ĐHNN ngày 10/9/2019 của Hiệu trưởng.
THỨ BẢY, 28/9/2019  
   

 

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 

1.      6:45 ngày 28/9/2019 (Cả ngày), tại Nhà A2 tầng 3 và 5: Tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên và không chuyên đối với sinh viên ĐHNN. Thành phần tham dự: Theo Quyết định của Hiệu trưởng

.2.      7:00 ngày 29/9/2019, tại Nhà A2 tầng 5: Tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên và không chuyên đối với sinh viên ĐHNN. Thành phần tham dự: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.