TUẦN 05, NĂM HỌC 2020 – 2021 Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 05, NĂM HỌC 2020 – 2021 Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020

THỨ HAI, 27/7/2020

 

8:00 –11:00, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (CT.CĐ Trường); Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị, Dương Thị Mỹ Hạnh (P.TCCB); Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Đỗ Hoàng Ngân (P.KHCN), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC).

10:00 – 11:00, tại P.105, A3

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với lãnh đạo khoa NN&VH Nhật Bản.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đào Thị Nga My (K.NN&VH Nhật Bản); Huỳnh Anh Tuấn, Tạ Thị Bích Đào (K.SĐH).

11:00 – 12:00, tại P.105, A3

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với lãnh đạo NN&VH Hàn Quốc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Trần Thị Hường (K.NN&VH Hàn Quốc); Huỳnh Anh Tuấn, Tạ Thị Bích Đào (K.SĐH).  

14:00 – 15:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Trưởng khoa SĐH và BCN Khoa Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH); Vũ Thị Thanh Nhã, Lâm Thị Hòa Bình, Mai Thị Loan (K.TA).

15:00 – 16:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo và BCN Khoa Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT); Vũ Thị Thanh Nhã, Lâm Thị Hòa Bình, Mai Thị Loan (K.TA).

THỨ BA, 28/7/2020  
8:00 – 11:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản trị đại học, khoa học công nghệ  và lĩnh vực đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN giai đoạn 2020-2025.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (CT.HĐTVHT&PT), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Dương Anh Chiến (P.KHCN), Lê Thị Huyền Trang (TT.ĐBCL), Nguyễn Thành Văn (Trường THPT CNN), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN), và Ban soạn thảo kế hoạch ƯDCNTT theo quyết định số 702/QĐ-ĐHNN ngày 19/5/2020 của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo phòng Quản trị và Tổ xây dựng.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng và cán bộ Tổ xây dưng (P.QT).

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

 PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp tổ chức giám sát việc thực hiện công tác đào tạo bậc sau đại học và vừa làm vừa học VB2 tại trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Thành Công, Lê Đình Lương (P.TT&PC).

THỨ TƯ, 29/7/2020  
8:00 – 9:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL và Bộ phận Học liệu.

Thành phần tham dự: Ban Giám đốc và cán bộ Bộ phận Học liệu (Trung tâm CNTT-TT và HL).

9:30 – 11:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp góp ý hoàn thiện đề án Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (CT.HĐTVHT&PT), Dương Anh Chiến (P.KHCN), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Vũ Hải Hà (K.SPTA), Phạm Minh Tiến (K.NN&VH Trung Quốc), Trần Thị Hường (K.NN&VH Hàn Quốc), Đinh Hồng Vân (K.NN&VH Pháp).

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự họp xây dựng kế hoạch tổ chức, quản lý trang thiết bị tại các đơn vị trong Trường.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến, Nguyễn Thanh Tùng (P.QT); Lê Văn Tuyển, Vương Thảo Nhung (P.KHTC).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng dự họp sơ kết việc tổ chức đào tạo môn học Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT&TT-HL); các giảng viên được mời; Ban thư ký ƯDCNTT trong quản trị đại học và tổ chức đào tạo (theo Quyết định số 507/QĐ-ĐHNN ngày 10/3/2020 của Hiệu trưởng).

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị CC, VC, NLĐ và Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức quyết định số 961/QĐ-ĐHNN ngày 29/6/2020 của Hiệu trưởng.

THỨ NĂM, 30/7/2020

 

7:00, tại  TT.GDQPANHòa Lạc (Cả ngày)

Ban Giám hiệu tham dự Ngày hội kết nối và hội thao “Thanh niên khỏe” cho sinh viên QH.2019 đang học ANQP-GDTC tại Hòa Lạc.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các khoa đào tạo chính quy và Bộ môn Ả rập; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV, Trung tâm PTNL; giáo viên chủ nhiệm các lớp QH.2019 (theo danh sách đăng ký) và khách mời.

14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự họp liên tịch Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

THỨ SÁU, 31/7/2020

 

8:00 – 8:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Thành phần tham dự: các đồng chí Ban Thường vụ  Đảng ủy Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

8:30 – 10:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

10:30 – 11:30, tại P.301, A1

 Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự Lễ kết nạp Đảng viên và họp  Chi bộ phòng HCTH-HTPT.

Thành phần tham dự: các đồng chí đảng viên Chi bộ phòng HCTH-HTPT và khách mời.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Thứ Hai ngày 27/7-29/7/2020, từ 7h30 tại sân nhà A1: Công đoàn trường ĐHNN, ĐHQGHN tổ chức cho CB, VC, NLĐ đi tham quan tại Hạ Long.